ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ Ο ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ

Ερώτηση του Β. Κόκκαλη προς τον υπουργό Εργασίας Κ. Χατζηδάκη

«Η ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης στους μακροχρόνια ανέργους και στους νέους, επιβάλλει τον ανασχεδιασμό των Προγραμμάτων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης» τονίζει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τον υπουργό Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Κόκκαλη: «Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για τους τελευταίους μήνες του 2022, ανήλθε σε 1.055.979 άτομα. Από αυτά 535.308 (ποσοστό 50,69%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 520.671 (ποσοστό 49,31%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Από την αξιολόγηση αυτών των στοιχείων, προκύπτει ότι το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων παραμένει σε ανησυχητικά αυξημένα ποσοστά, καθώς οι μακροχρόνια άνεργοι, όσοι δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών, αποτελούν την πλειοψηφία των εν γένει ανέργων, με συνέπεια, να καθίσταται αναγκαία η διαμόρφωση και ο σχεδιασμός μιας πολιτικής, μέσω της Δ.ΥΠ.Α, προσανατολισμένης στην εν λόγω πληθυσμιακή ομάδα ανέργων.

Ήδη επί της περιόδου διακυβέρνησης 2016-2019, ο ΣΥΡΙΖΑ ως Κυβέρνηση έχτισε ένα κοινωνικό δίχτυ απασχόλησης, σχεδιάζοντας σύνολο προγραμμάτων εργασίας και αυτοαπασχόλησης με διαφάνεια, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, σημαντικής χρονικής διάρκειας και επιχορηγήσεις με δικαιούχους φυσικά πρόσωπα, ΟΤΑ, επιχειρήσεις, Υπουργεία κλπ.

Ειδικότερα, με την υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών», σχεδίασε και υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2017 το πρόγραμμα δημιουργίας 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών, με διάρκεια απασχόλησης 12 πλέον 12 μήνες, δηλαδή 2 έτη, παρέχοντας την δυνατότητα πλήρους απασχόλησης σε μια ηλικιακή κατηγορία που εμφανίζει κατά τεκμήριο δυσκολία στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και με περαιτέρω συνέπειες, στην αποστέρηση ακόμη και του δικαιώματος συνταξιοδότησης, λόγω ελλείψεως των ασφαλιστικών προυποθέσεων.

Συγχρόνως βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του εν λόγω προγράμματος, απέβλεπε και στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, καθώς μέσω της δημιουργίας 10.000 θέσεων εργασίας ωφελούμενων, που είχαν αποκοπεί από την αγορά εργασίας, εξυπηρέτησε και τις αυξημένες ανάγκες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ΟΤΑ α΄και β΄Βαθμού, που ειδικά την περίοδο σχεδιασμού και αρχικής υλοποίησης, οι μνημονιακές δεσμεύσεις δεν επέτρεπαν την πλήρη και επαρκή στελέχωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα με το αναγκαίο προσωπικό, επιβάλλοντας επί μακρόν την αναστολή των προσλήψεων προσωπικού.

Η παρούσα Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την τεράστια συμβολή του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ στην απασχόληση κρίσιμων και ευάλωτων ηλικιακά πληθυσμιακών ομάδων, διατήρησε το πρόγραμμα αυτό και με την υπ’ αριθμ. Αριθμ. 84253 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4898Β΄/16-9-2022), επικαλούμενη την ανάγκη δημιουργίας επιπλέον θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος , αύξησε τον αριθμό των 10.000 θέσεων εργασίας σε 16.500 θέσεις ωφελουμένων, απασχολούμενων σε: α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Δεδομένης της μακράς ύφεσης λόγω της περιόδου της πανδημίας και του ισχυρού πλήγματος, που δέχθηκαν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ιδίως δε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και δεδομένης της παρούσας ιδιαιτέρως δυσμενούς οικονομικής κατάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξαιτίας των αυξημένων λειτουργικών δαπανών, σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ΔΕΚΟ, φυσικό αέριο κλπ, των αυξημένων μισθωμάτων των καταστημάτων των επιχειρήσεων, κρίνεται επιβεβλημένη, η αναδιαμόρφωση και ο επανασχεδιασμός του προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α, ώστε να ενισχυθεί και ο τομέας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δεν έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν σε προσλήψεις εργαζομένων εξ ιδίων.

Με τον τρόπο αυτό, αφενός θα ενισχυθεί η απασχόληση στην κρίσιμη και ευάλωτη ηλικιακή ομάδα 55-67 ετών, μακροχρόνια ανέργων, αυξάνοντας τον αριθμό των ωφελούμενων εργαζομένων σε μια περίοδο παρατεταμένης φτώχειας και οικονομικής δυσχέρειας, αφετέρου, θα ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εργαζομένους, αυξάνοντας την λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα τους και παραμένοντας ενεργές.

Για τους λόγους αυτούς, το πρόγραμμα πρέπει να επεκταθεί και σε Νομικά Πρόσωπα του Ιδιωτικού Τομέα, δηλαδή σε α) ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε μορφής, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), που ασκούν εμπορική οικονομική δραστηριότητα.

Επιπλέον, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την κατάρτιση νέου προγράμματος προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών. Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την προετοιμασία των νέων ανέργων, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους επτά (7) μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η Δ.ΥΠ.Α καταβάλει μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές) και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας στους ωφελούμενους.

Δεδομένης όμως της ανωτέρω οικονομικής κατάστασης και της ανάγκης περαιτέρω ενίσχυσης των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την ανάγκη σταθερής μείωσης της ανεργίας και ενίσχυσης της απασχόλησης με χαρακτήρα σταθερό και διαρκή, διαπιστώνεται η ανάγκη ανασχεδιασμού του εν λόγω προγράμματος, με την επέκταση του χρόνου απασχόλησης από 7 μήνες σε τουλάχιστον 12 μήνες πλέον δικαιώματος παράτασης για επιπλέον 12 μήνες, και την αναπροσαρμογή του ποσοστού της αποζημίωσης από την Δ.ΥΠ.Α ίση με το 50% του νόμιμου κατώτατου μισθού, για το χρόνο πλέον των 7 μηνών.

Επειδή πρέπει αγωνίζεται για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής του λαού μας, με τεκμηριωμένες προτάσεις και πάντα με γνώμονα την κοινωνική συνοχή με όρους βιώσιμους και σταθερούς και με αιχμή την ενίσχυση του δημόσιου χώρου ώστε να επιτευχθεί μια ουσιαστική.

Επειδή η ανεργία παραμένει στη χώρα μας κορυφαίο πρόβλημα και ειδικά στην κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων και των νέων, δηλαδή στις δύο πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις και χρειάζεται ειδική κοινωνική μέριμνα.

Επειδή, η ύφεση εξαιτίας της πανδημίας, η μετέπειτα ενεργειακή κρίση και η κρίση της ακρίβειας, οδηγεί σε φτώχεια τους πολίτες, αυξάνει τους ανέργους και αποθαρρύνει τους νέους από την αυτοαπασχόληση, αποτελούν συνθήκες, που πρέπει να οδηγήσουν σε αναμόρφωση και ανασχεδιασμό των προγραμμάτων της Δ.ΥΠ.Α.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε , το πρόγραμμα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, να επεκταθεί και σε Νομικά Πρόσωπα του Ιδιωτικού Τομέα, δηλαδή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε μορφής, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), που ασκούν εμπορική οικονομική δραστηριότητα;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να γίνει επέκταση του χρόνου απασχόλησης από 7 μήνες σε τουλάχιστον 12 μήνες πλέον δικαιώματος παράτασης για επιπλέον 12 μήνες, στο πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών;»

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ