ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΕ ΤΥΡΝΑΒΟ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Την απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση κτιριακών υποδομών ΚΕΠ Δήμου Τυρνάβου» σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 03/2023 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, στην ΤΣΑΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ με έδρα την Λάρισα και την Οδό Μανωλάκη 13-15, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας οικοδομικών Α1 Τάξης, αντί ποσού 46.838,67 (χωρίς ΦΠΑ) σύμφωνα με την προσφορά της με έκπτωση 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, αποφάσισε ο δήμαρχος Τυρνάβου.

Β. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε Έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης, πρόκειται να ανακαινισθούν κτιριακά τα δύο (2) ΚΕΠ που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του ∆ήµου, δηλαδή το
ΚΕΠ Τυρνάβου και το ΚΕΠ Αµπελώνα.

Όλες εργασίες Θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

• Νέα διαρρύθµιση των χώρων µε κατασκευές τοιχοποιίας από γυψοσανίδες.

• Τοποθέτηση νέου βινυλικού δαπέδου άνωθεν των υπαρχόντων στα ΚΕΠ.

• Εσωτερικός και εξωτερικός χρωµατισµός των χώρων των τοιχοποιιών των ΚΕΠ.

• Προµήθεια και τοποθέτηση νέων γραφείων, γκισέ, καθιστικού εξοπλισµού κλπ..

• Προµήθεια και τοποθέτηση νέων σηµάτων ΚΕΠ.

• Προµήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών στους εσωτερικούς χώρους των ΚΕΠ.

• Προµήθεια και τοποθέτηση λοιπών επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός των ∆ύο (2) καταστηµάτων των ΚΕΠ.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την κείµενη νοµοθεσία
περί εκτέλεσης συµβάσεων υπηρεσιών (Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4782/2021, Π.∆. 171/87 κλπ).

Η παραπάνω µελέτη είναι συνολικού προϋπολογισµού 59.265,25€, ήτοι εργασίες αναδόχου 47.794,56€ + Φ.Π.Α. 11.470,69€ και θα χρηµατοδοτηθεί από το Υπουργείο
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

loading...