ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας καλεί τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών,
ΠΕ05-Γαλλικής, ΠΕ06-Αγγλικής, ΠΕ07-Γερμανικής, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ79-Μουσικής και τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ71 και ΠΕ70.ΕΑΕ – Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, που υπέβαλαν αρχική αίτηση για βελτίωση θέσης ή δήλωση οριστικής
τοποθέτησης, ή έχουν μετατεθεί το 2023 στην περιοχή μετάθεσης Λάρισας (Π.Ε.) ή έχουν κριθεί οργανικά υπεράριθμοι για το σχολικό έτος 2022-2023 και δεν έχουν τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα, να επιλέξουν, με σειρά προτίμησης, τις σχολικές μονάδες στις οποίες επιθυμούν να μετατεθούν (για βελτίωση θέσης) ή να τοποθετηθούν οριστικά, σύμφωνα με τις κενές οργανικές θέσεις ανά κλάδο και ανά σχολική μονάδα όπως αυτές προσδιορίστηκαν στις με αρ. 2/14-02-2023 και 7/26-5-2023 Πράξεις του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας, από τη Δευτέρα 29/5/2023 έως και την Παρασκευή 02/6/2023 και ώρα 23:59 αποκλειστικά μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Το σύστημα κλείνει αυτόματα τα μεσάνυχτα. Επισυνάπτονται οδηγίες για την επιλογή των σχολικών μονάδων προτίμησης.
Στη δήλωση τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης μπορούν να επιλεγούν μέχρι 20 σχολικές μονάδες, σύμφωνα με το άρθρο 13 του π.δ. 100/1997. Πέραν των κενών οργανικών θέσεων που περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες, μπορούν να επιλεγούν και άλλες σχολικές μονάδες, στις οποίες πιθανόν να προκύψουν κενά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο.
Επισημαίνεται ότι:

• Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν είναι δυνατή καμία διόρθωση.

• Οι θέσεις των Δασκάλων και Νηπιαγωγών στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία είναι ενιαίες και χωρίς διάκριση (πρωινό ή ολοήμερο πρόγραμμα).

• Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 4415/2016 (Α΄159), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4777/2021 (Α΄25) και ισχύει:
«β) (…) Αν μετατεθούν, τίθενται στη διάθεση των διευθύνσεων εκπαίδευσης και τοποθετούνται οριστικά κατά το έτος λήξης της απόσπασής τους, ύστερα από αίτησή τους κατά τη διαδικασία του π.δ. 50/1996».
• Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 50/96), θα υποβληθούν μέσω email στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την οριστική ανακοίνωση των μεταθέσεων-τοποθετήσεων εντός του ΠΥΣΠΕ Λάρισας.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς των άλλων κλάδων που δεν αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, δεν θα συμμετάσχουν στην παραπάνω διαδικασία, λόγω μη ύπαρξης οργανικών κενών στον κλάδο τους.

Παρακαλούμε για τη συνεχή ενημέρωσή σας από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας για τις περαιτέρω διαδικασίες, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις εργασίες του Συμβουλίου (μεταθέσεις εντός – λειτουργικές υπεραριθμίες – λειτουργικά κενά – προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις κλπ.).

Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών και των Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων, να ενημερωθούν όλοι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί καθώς και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο.

ΚΕΝΑ ΠΕ05

ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΚΕΝΑ ΠΕ07

ΚΕΝΑ ΠΕ08

ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΚΕΝΑ ΠΕ71 ΚΑΙ ΠΕ70

ΚΕΝΑ ΠΕ79

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ