ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Με απόφασή του ο δήμαρχος Τεμπών Γ. Μανώλης όρισε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως αντιδημάρχους του Δήμου Τεμπών, με θητεία από 4/1/2024 μέχρι 31/12/2024, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αποδοχές της οργανικής του θέσης Περιβάλλοντος και καθαριότητας

Μεταβιβάζει, τις αρμοδιότητες όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
Επίσης του μεταβιβάζει τη διαχείριση της Παραλίας του Δήμου, όπως καθαρισμός ακτών, εκτέλεση του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες», πρόσβαση στη θάλασσα από άτομα ΑμΕΑ και όχι μόνο, Ναυαγοσωστική προστασία, τη μέριμνα εγκατάστασης φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφορίας, εγκατάσταση πινακίδων Κ.Ο.Κ., σήμανση και διαγράμμιση οδών σε συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών Κοινοτήτων.

2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΤΖΟΓ ΙΑΣ
καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Τουρισμού

Μεταβιβάζει, τις αρμοδιότητες όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, εκτός του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες», σε συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών Κοινοτήτων.

3 ΑΘΑΝΑΣΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία Αγροτικής Ανάπτυξης και Αστικού – Περαστικού Πρασίνου

Μεταβιβάζει, τις αρμοδιότητες όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, για θέματα ζωικής παραγωγής, τις αρμοδιότητες του Γραφείου αδειοδοτήσεων, την εποπτεία και ρύθμιση των εμπορικών και γενικά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την προστασία καταναλωτή στην περιοχή του Δήμου.

Την ευθύνη για τη λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών παραγωγού ή επαγγελματία, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (στάσιμο εμπόριο). Τέλος, έχει την ευθύνη και οφείλει να μεριμνά για τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα, και για τα ζώα παραγωγής που προκαλούν καταστροφές σε καλλιέργειες ή έχουν εγκαταλειφθεί από οποιαδήποτε αιτία, σε συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών Κοινοτήτων.

4 ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ

Μεταβιβάζει, τις αρμοδιότητες όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Επίσης του μεταβιβάζει, την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και πλατειών και γενικά των υπαίθριων χώρων, τον στολισμό για τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων, την ευθύνη του τομέα φυτικής παραγωγής των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ευθύνη για τον προγραμματισμό, χρηματοδότηση και παρακολούθηση της πορείας όλων των έργων και μελετών της αγροτικής οδοποιίας, τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας, την οργάνωση της υπηρεσίας άρδευσης, την λειτουργία του δημοτικού δικτύου άρδευσης, την ορθολογική χρήση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων που διατίθενται για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών, την αειφόρο διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από υπερκείμενα πλαίσια σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο, όπως τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών Κοινοτήτων.

5 ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΛΩΜΟ
καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία Τεχνικών Υπηρεσιών

Μεταβιβάζει, τις αρμοδιότητες όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, εκτός από τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και πλατειών και γενικά των υπαίθριων χώρων, όπως επίσης, από την εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφορίας, εγκατάσταση πινακίδων Κ.Ο.Κ., σήμανση και διαγράμμιση οδών.

Οι ανωτέρω ορισθέντες Αντιδήμαρχοι στις υπηρεσίες ευθύνης τους, εκδίδουν και υπογράφουν κάθε πιστοποιητικό, απόφαση, βεβαίωση, έγγραφο κτλ. σχετικά με την λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών και δραστηριοτήτων

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νικολάου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Γ κατζόγια

Ε. Αναθέτει την κατά νόμο αναπλήρωση αυτού στα καθήκοντα του ως Ληξιάρχου του Δήμου Τεμπών στον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Μητσογιάννη και όταν αυτός απουσιάζει στον Αντιδήμαρχο Παναγιώτη Γ κατζόγια.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ