ΨΑΛΙΔΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΠ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κατανέμονται στους Δήμους της χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που
τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 145.000.000,00€, το οποίο αποδίδεται ως τρίτη (Γ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2024, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους. Από το παραπάνω ποσό παρακρατούνται συνολικά περίπου 20 εκ. € για διάφορες υποχρεώσεις των δήμων όπως το Τέλος Ταφής Απορριμμάτων, αλλά και λόγω οφειλών τους προς το δημόσιο ή λόγω συσσωρευμένων οφειλών.

Στο νομό Λάρισα η κατανομή των ποσών φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Οπως φαίνεται στον παραπάνωπίνακα, σε όλους τους δήμους του νομού έγινε παρακράτηση λόγω του τέλους ταφής, ενώ στους δήμους Αγιάς, Τυρνάβου και Φαρσάλων έγινε επιπλέον παρακράτηση ποσών επειδή είναι στους δήμους που συσσωρεύουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 107 του ν.4714/2020 (Α΄ 148), προκειμένου το ποσό που παρακρατείται να μεταφερθεί στους ειδικούς λογαριασμούς κάλυψης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους των υπόχρεων Δήμων που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ