Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων και νέα ρύθμιση των για τους οφειλέτες του ΙΚΑ

Διευκρινίσεις με εγκύκλιό του έδωσε το ΙΚΑ για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και την εισαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού που προβλέπεται στην παράγραφο 17 του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αναστολή έως την 31/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης για όσους εργοδότες είτε δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης κατά το άρθρο 48 του ν.3943/2011, είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, εφόσον υπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις:

• Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.

• Για τους οφειλέτες που έχουν απωλέσει το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, κατά το άρθρο 48 του ν.3943/2011, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά μέχρι την 31.10.2011.

• Δικαίωμα υποβολής αίτησης παρέχεται και στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που δεν απασχολούν προσωπικό (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικοτεχνικών έργων).

• Εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι την 31/10/2011 θα παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης, την 31/12/2010, οφειλής.

ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:

Α) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2010.

Β) Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2011 και εφεξής για τους οφειλέτες που απασχολούν προσωπικό.

Γ) Για τους οφειλέτες που απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010, έναντι της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής.

Το ποσό αυτό δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής, ούτε μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com