ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ

φαρσαλαΚατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Φαρσάλων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου στις 7.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του υποέργου {3} ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ της πράξης {356891} ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2) 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3) 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 4) 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 5) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 6) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΙΔΡΙΟΥ

2) Έγκριση 1ου ΑΠΕ της πράξης “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΟΞΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ” υπ .αριθ. 375426 /07-02-2014

3) Έκφραση σύμφωνης γνώμης του Δήμου Φαρσάλων για τη χορήγηση παρεκκλίσεων όρων δόμησης σε υφιστάμενη κτηνοτροφική εγκατάσταση ιδιοκτησίας Καραπέτσα Ευάγγελου του Σωτηρίου.

4) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ”

5) Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Εσωτερική Οδοποιία ΔΔ Ναρθακίου”.

6) Έκφραση σύμφωνης γνώμης του δημοτικού συμβουλίου για την μερική τροποποίηση της ενοποίησης των απαλλοτριωμένων οικοπέδων , πρώην ιδιοκτησίας Βασιλείου Τουρμούσογλου, Βασιλείου Μπελιώκα – Χρήστου Νώτη και Βασιλικής Γάκα, στη συμβολή των οδών Παλαμά και Βάρναλη στα Φάρσαλα.

7) Αποχέτευση και Διαμόρφωση πλατείας εισόδου Τ.Κ. Χαλκιάδων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

8) Έγκριση-παραλαβή της μελέτης Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε Πολυδάμαντα και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

9) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Ενιπέα και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

10) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Οικισμού Πολυδαμείου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

11) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης “Έργα φωτισμού και παράκαμψη Τ.Κ. Δασολόφου” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

12) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης “Αναδάσωση, εμπλουτισμός και αναψυχή του αισθητικού Δάσους Φαρσάλων”

13) Έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης «Αναβάθμιση – Διαμόρφωση υφισταμένου μονοπατιού στη θέση “Κάστρο” της Τ.Κ Καλλιθέας, Δήμου Φαρσάλων.

14) Έγκριση και παραλαβή των τευχών δημοπράτησης του έργου “Αναβάθμιση – Διαμόρφωση υφισταμένου μονοπατιού στη θέση «Κάστρο» της Τ.Κ. Καλλιθέας, Δήμου Φαρσάλων” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

15) Έκφραση σύμφωνης γνώμης του δημοτικού συμβουλίου ώστε ο Δήμος Φαρσάλων να προσχωρήσει στους όρους και συμφωνίες της από 30-12-2013 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2013» για το έτος 2013 .

16) Αποδοχή ποσού 4.403,10€ από το ΥΠ.ΕΣ. για το έργο με τίτλο: “Αντιπλημμυρικά Έργα Δ.Δ. Ναρθακίου Δήμου Ναρθακίου” και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014.

17) Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014

18) Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για το Δήμο και τα Ν.Π. αυτού και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

19) Έγκριση μετακίνησης & καταβολής εξόδων εκτός έδρας αποζημίωση μετακίνησης Δημάρχου στις 19.02.2014 στην Αθήνα για σύσκεψη στη ΔΕΠΑ (φυσικό αέριο).

20) Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για την “Τσικνοπέμπτη” & διάθεση πίστωσης.

21) Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό των “Απόκρεω & Καθαράς Δευτέρας” & διάθεση πίστωσης

22) Έγκριση δαπανών για Δράσεις Περιβαλλοντικές & Καθαρισμού Let’s do it & διάθεση πίστωσης.

23) Επιστροφή χρηματικού ποσού 500,00€ στο Δήμο Καρδίτσας μέσω Δ.Ο.Υ. ως αχρεωστήτως εισπραχθέν από το Δήμο Φαρσάλων.

24) Καθορισμός καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου και αποζημίωση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΠΑΚΠΑΔΦ» έτους 2014.

25) Έγκριση της με αριθμό 5/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Οργανισμού Πολιτισμού- Αθλητισμού – Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα: “Τροποποίηση της με αριθμό 19/2013 απόφασης του Δ.Σ. Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. περί Δημιουργία τμημάτων υποδομής στον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. με αντίτιμο”.

26) Αντικατάσταση μέλους και ορισμός Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων (ΔΕΥΑΦ) Ν. 3463/06, άρθρο 240-π1

27) Έγκριση της με αριθμό 86/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα: “Αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων του Δήμου Φαρσάλων, οικονομικού έτους 2013”.

28) Έγκριση της με αριθμό 01/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα: “Λήψη απόφασης για την έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014”.

29) Έγκριση της με αριθμό 02/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα: “Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. οικ. Έτους 2014”.

30) Έγκριση της με αριθμό 03/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα: “Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς το Δήμο Φαρσάλων”

31) Έγκριση ή μη παράδοσης του συνόλου των αρχείων του Δήμου Φαρσάλων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και ορισμός ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως υπεύθυνου για το θέμα του αρχείων.

32) Έκφραση γνώμης του δημοτικού συμβουλίου Φαρσάλων, κατά, της εκχώρησης στον Καναδά και τη Σιγκαπούρη των Προστατευόμενων Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) Ελληνικών ονομασιών “Φέτας” και των “ελαιών Καλαμάτας” (επιστολή διαφωνίας βουλευτών).

33) Έγκριση χορήγησης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

34) Έγκριση ή μη προσθήκης μισθωτή σε συμφωνητικό εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Υπέρειας λόγω μετατροπής δικαιωμάτων (κοινή αίτηση Μπέη Ηλία του Δημητρίου & Μπέη Παναγιώτη του Δημητρίου).

35) Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος υπέρ των αγροτικών κινητοποιήσεων

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com