ΔΙΟΔΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤην Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου στις 6:00 µ.µ. θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας με κύρια θέματα την επαναβεβαίωση της απόφασης για κατάργηση των διοδίων, για το φράγμα Παναγιώτικο, τον χαρακτηρισμό αστικής περιοχής σε Τύρναβο, Αμπελώνα, Βρυότοπο για τη λειτουργία αστικής συγκοινωνίας, αλλά και για τα νέα κτηνοτροφικά  κτίρια στο ΤΕΙ Λάρισας.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα  παρακάτω  θέµατα:

Α. Θέµα προ ηµερήσιας διάταξης:

Επαναβεβαίωση των θέσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου περί της κατάργησης των διοδίων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης

Β. Επερώτηση των  Περιφερειακών  Συµβούλων  της Περιφερειακής Παράταξης «∆ρόµος  Ανατροπής  για  τη  Θεσσαλία»  µε  θέµα:  Το φράγµα «Παναγιώτικο» και η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης του Νοτίου Πηλίου.

Γ. Θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της Συνεδρίασης : 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση επί της Τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού 2014 (∆΄Τρίµηνο)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 3ο : Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2015.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 4ο : Εισήγηση για το χαρακτηρισµό νέας αστικής περιοχής στην πόλη του Τυρνάβου Αµπελώνα – Βρυοτόπου για την καθιέρωση νέας αστικής επιβατικής συγκοινωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση  υπογραφής Προγραµµατικής σύµβασης για το έργο  «ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» µεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 6ο: Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας  για  το  2015.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισµός εκπροσώπων για την Επιτροπή του άρθρου 1 παρ.1 εδαφ. (γ) του Π.∆. 23/2000.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη ∆ωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισµός εκπροσώπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Γνωµοδοτική Επιτροπή για θέµατα ανέλκυσης, αποµάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, ή πλοίων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη ∆ωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 9ο: Κήρυξη συµπληρωµατικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΠΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΑΒΟΠΟΡΟΥ ΕΩΣ ΛΥΓΑΡΙΑ) – ΤΜΗΜΑ Χ.Θ.9+000 έως Χ.Θ. 9+600“.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων.

ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής µισθωµένων κτιρίων στέγασης Υπηρεσιών Π.Ε Καρδίτσας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας.

ΘΕΜΑ 11ο: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας κτιρίων στέγασης Υπηρεσιών Π.Ε Καρδίτσας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας.

ΘΕΜΑ 12ο :Έγκριση πληρωµής δαπανών Μηχανικού Εξοπλισµού της Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας.

ΘΕΜΑ 13ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2014-2020”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 14ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ∆ιακρατικού Προγράµµατος  Συνεργασίας Αδριατικής – Ιονίου 2014-2020”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 15ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014 – 2020».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 16ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Αναθεώρησης και Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ∆ήµου Τυρνάβου της ΠΕ Λάρισας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 17ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «∆ίκτυο αποχέτευσης και ΕΕΛ ∆.Κ. Γόννων του ∆ήµου Τεµπών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 18ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ∆ιακρατικό Πρόγραµµα Συνεργασίας Balkan – Mediterranean 2014 – 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 19ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για το έργο : «Αδειοδότηση Υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε κωδικό θέσης “1204909 – ΠΡΑΙΤΩΡΙΟ” της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» στη θέση “Λιαγάτικα” Συκέας, στο ∆ήµο Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για το έργο : «Αδειοδότηση Υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε κωδικό θέσης “1404004 – ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ/Χ2” της εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» στη Θέση “Ράχη” Μακρυχωρίου στην κτηµατική περιφέρεια Τ.Κ. Μακρυχωρίου, στο ∆ήµο Τεµπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 21ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας “WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.”, µε κωδικό θέσης “3073 – ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ”, στη θέση “Μεγαβούνι” Γλαφυρών, στο ∆ήµο Βόλου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 22ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.”, µε κωδικό θέσης “1101712 – ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ”, στη θέση “Καραστάµου” Πορταριάς, στο ∆ήµο Βόλου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 23ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας “COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.”, µε κωδικό θέσης “1404875 – ΠΟΥΡΙ / Χ”, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση “Πλάκα Βράχος” Ανηλίου, στο ∆ήµο Ζαγοράς – Μουρεσίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 24ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εκµετάλλευση από την εταιρεία «Α.Γ.Ε.Τ. (Ανώνυµη Γενική Εταιρεία Τσιµέντων) ΗΡΑΚΛΗΣ», ορυχείου βιοµηχανικού ορυκτού (αργίλου), έκτασης 795.880,37 m2, στη θέση “Χανδάκια” Σέσκλου, της ∆.Ε. Αισωνίας, του ∆ήµου Βόλου, των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 25ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

(α) για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων (στερεών και µη επικίνδυνων) από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), της εταιρείας «ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ Κ. & Β. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Τ.  Α.Ε.», σε φερόµενη ως ιδιόκτητη έκταση, εµβαδού 15.284,73 m2, εντός της Λατοµικής Ζώνης Ι, &

(β) για την επέκταση των ορίων της υφιστάµενης, περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένης έκτασης του Λατοµείου Αδρανών Υλικών, στη Λατοµική Ζώνη Ι, από 424,58 στρ. σε 431,77 στρ. (δεδοµένου ότι, από τα 15.284,73 m2, τα 8.091,30 m2, βρίσκονται εντός της περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένης έκτασης του Λατοµείου Αδρανών Υλικών και τα 7.193,43 m2  εκτός) στη ∆.Ε. Αγίου Γεωργίου, του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου, των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 26ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Σταθµού Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας “Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (O.T.E.) Α.Ε.”, µε κωδικό θέσης “0400170 – ΚΕΡΑΜΙ∆Ι  Α/Τ”, στη θέση “Ράχη Κωσταρά” Κεραµιδίου, στο ∆ήµο Ρήγα Φεραίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 27ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com