ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ Βασική Δράση 1 – Μαθησιακή κινητικότητα – Κινητικότητα νεολαίας , εγκρίθηκε το έργο με τίτλο «Hosting Management in Youth Exchanges» – «Ho- Ma»  , με συντονιστή Φορέα τον Αστικό Κοινωνικό Συνεταιρισμό για την προώθηση του Πολιτισμού, του Τουρισμού και της Εκπαίδευσης «Μέντορες» – ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) να αποτελεί την  Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ στον τομέα της νεολαίας.

Στόχοι του σχεδίου είναι να εντοπιστούν οι τρόποι, οι χώροι και οι φορείς στους οποίους μπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραμμα Εγγύηση για τη Νεολαία (Youth Guarantee), καθώς και να δημιουργηθεί ένα άτυπο μεν, λειτουργικό δε δίκτυο λειτουργών νέων ή ανθρώπων που εργάζονται ή εμπλέκονται σε δραστηριότητες με νέους και που θα έχουν καταρτιστεί στο πλαίσιο του σχεδίου Ho-Ma.

Σαράντα δύο λειτουργοί νέων ή άτομα που εμπλέκονται σε δραστηριότητες με νέους (youth workers) θα επιλεχθούν και θα καταρτιστούν σε ένα δεκαήμερο εργαστήριο στην πόλη της Ελασσόνας από 18-28 Απριλίου 2015. Στο εργαστήριο αυτό, οι συμμετέχοντες αναμένεται να βελτιώσουν τις υπάρχουσες επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, να αποκτήσουν νέες ικανότητες στρατηγικού σχεδιασμού αμοιβαίας προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας, να γνωρίσουν μεθόδους αξιολόγησης ενός βραχύχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος με κοινωνική και ευρωπαϊκή διάσταση, να εξοικειωθούν με τεχνικές διαχείρισης φιλοξενίας ομάδων νέων, ειδικά μέσα σε προγράμματα ανταλλαγών νέων, να προσδιορίσουν, αναπτύξουν και παγιώσουν σχέσεις  διαπολιτισμικής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, να αναγνωρίσουν το περιεχόμενο και τη σημασία του σχήματος «Εγγύηση για τη Νεολαία», να αποκτήσουν γνώση για τους τρόπους εφαρμογής ενός βασικού μοντέλου βραχύχρονης προώθησης του σχήματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» σε προγράμματα φιλοξενίας/ανταλλαγών νέων βασισμένο σε 4 μορφές απασχόλησης: Κατάρτιση, Εκπαίδευση, Πρακτική Άσκηση και Εργασία, να ευαισθητοποιηθούν και δεσμευτούν προκειμένου να συμβάλλουν στην μακροπρόθεσμη προώθηση του σχήματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» στην τοπική και περιφερειακή τους κοινότητα, να βελτιώσουν την ικανότητά τους να σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν πρακτικά δημιουργικά εργαστήρια με προσδιορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα, στα οποία να εμπλέκονται νέοι συμμετέχοντες σε προγράμματα φιλοξενίας/ανταλλαγών νέων, να βελτιώσουν την ικανότητα να διαχειρίζονται με πληρότητα τη συμπλήρωση ενός YouthPass, αποτυπώνοντας με ακρίβεια τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα αποκτούν νέοι συμμετέχοντες σε διεθνικά προγράμματα ανταλλαγών.

Στο σχέδιο συμμετέχουν οργανισμοί από 8 χώρες της Ε.Ε. Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Λετονία, Εσθονία, Ρουμανία, Σλοβακία και Πολωνία.

Τα μέλη του δικτύου θα λειτουργούν αποδοτικότερα ως μέντορες και πολλαπλασιαστές για την προώθηση του Youth Guarantee στους φορείς τους και στις τοπικές κοινότητες, θα δρουν ως καταλύτες στην ένταξη των νέων στον εργασιακό τομέα και θα προωθούν την πραγμάτωση της κινητικότητας και των ανταλλαγών σε ένα πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν πιστοποιητικό Youthpass.

Το εργαστήριο είναι ελεύθερο για άτομα 23-50 ετών που έχουν εμπειρία ως λειτουργοί νέων ή εμπλέκονται σε δραστηριότητες νέων. Όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου – Ελασσόνας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα 2410259011 και 6936527179 καθώς και στο e-mail: info@mentores.eu .

Συμμετέχοντες Εταίροι :

Αστικός Κοινωνικός Συνεταιρισμός για την προώθηση του Πολιτισμού, του Τουρισμού και της Εκπαίδευσης «Μέντορες», Ελλάδα

Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρία Ελασσόνας, Ελλάδα

Asociatia de Turism Ecologic Camena, Ρουμανία

Rääma Noorte Ühing Noorus, Εσθονία

Association for Development, Education and Labour, Σλοβακία

Centrum Edukacji Nieformalnej Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Czlowieka, Πολωνία

Udruga mladih PHARINA, Κροατία

Rezeknes novada pasvaldiba, Λετονία

Viaje a la Sostenibilidad, Ισπανία

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com