ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λάρισας «ΟΡΦΕΑΣ», σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ  καλεί τους ενδιαφερόμενους για πλήρωση θέσης απασχόλησης: 

Απαραίτητα προσόντα :

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ)σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ειδικότητες:

1.Ψυχολογίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος

2.Κοινωνιολογίας

3.Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

 1. Κοινωνικής Εργασίας και Διοίκησης (Π.Ε. / Τ.Ε.) , με άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής
 • Γνώση χρήσης Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 1. Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις.
 2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις.
 3. Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ ή σε προγράμματα Δήμων ή στον ιδιωτικό τομέα.
 4. Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 5. Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή την Θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Επισημάνσεις:

Για όλες τις ειδικότητες απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για όποια ειδικότητα αυτό απαιτείται.

Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν:

Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από  το ΔΟΑΤΑΠ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Προκειμένου  για τίτλους  σπουδών  ΤΕΙ , πράξη αναγνώρισης  από το ΙΤΕ για τη βεβαίωση της  ισοτιμίας και αντιστοιχίας, η πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής  ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης  Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599) όπου θα αναφέρεται το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη θέση, η αποδοχή της 6μηνης σύμβασης ορισμένου χρόνου με τη δυνατότητα ανανέωσης της σε αορίστου , επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσιο φορέα .
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης, επικυρωμένο εάν οι κείμενες διατάξεις το ορίζουν.
 4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, στον οποίο τίτλο θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης, επικυρωμένο εάν οι κείμενες διατάξεις το ορίζουν.
 5. Φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας, επικυρωμένο εάν οι κείμενες διατάξεις το ορίζουν
 6. Πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης χρήσης Η/Υ. .
 7. Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, επικυρωμένο εάν οι κείμενες διατάξεις το ορίζουν.
 8. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας , ως εξής :
 • Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
 • Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής.
 • Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας.

Η  κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης Μανωλάκη 9-11 Δ, από την 3 Ιουλίου μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουλίου , καθημερινά από 10 πμ μέχρι 13.00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2410555935

Οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ίδιους. Στη συνέχεια η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί από το ΔΣ του Κέντρου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com