ΤΟ ΙΝΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Ανακοίνωση με την οποία εφιστά την προσοχή των δανειοληπτών στην τήρηση των διατάξεων του νόμου Κατσέλη και των αλλαγών που επήλθαν με το νέο νόμο εξέδωσε το ΙΝΚΑ Θεσσαλίας. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Με την ψήφιση του Νόμου 4336/2015 που τροποποιεί τον Νόμο 3869/10 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και από τον N.4161/13) αλλά και την δημοσίευση της Κ.Υ.Α. 7534/15 (ΦΕΚ-1794 Β/20-8-15), προκύπτουν διαδικαστικές αλλαγές τόσο για νέες υποθέσεις Δανειοληπτών που επιθυμούν να υπαχθούν στον Ν.3869/10, όσο και για όσους έχουν ήδη καταφύγει και αναμένουν την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης. Λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας που προκύπτει αλλά και του κινδύνου να απορριφθούν ή να τεθούν στο αρχείο υποθέσεις που εκκρεμεί η εκδίκαση τους, εφιστούμε την προσοχή στους δανειολήπτες να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες εντός των δοθέντων χρονικών περιθωρίων.

Εξάλλου Εγκύκλιο για όλες τις αλλαγές που επέρχονται στο νόμο 3869/2010 “Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις” εξεδόθη από το υπουργείο Οικονομίας. Η εγκύκλιος έχει κοινοποιηθεί στα αρμόδια υπουργεία, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στο δικηγορικό σύλλογο και στις οργανώσεις των καταναλωτών. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, επιχειρείται εκσυγχρονισμός του πλαισίου του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, του νόμου 3869/2010, γνωστού ως «νόμος Κατσέλη», έτσι ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικός και λειτουργικός και να καταστεί εφικτή η παροχή δικαστικής κρίσης σε εύλογο χρόνο. Η βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του θεσμικού πλαισίου θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης, στην άμεση παροχή δικαστικής προστασίας στους πολίτες που τη δικαιούνται, ώστε να διασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα θα περιορίσει στο ελάχιστο τη δυνατότητα καταχρηστικής λειτουργίας του όλου πλαισίου.

Τα σημεία που γίνεται διευκρίνιση αφορούν κυρίως στο χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων αλλά και στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και τη ρευστοποίηση της περιουσίας του.

Για τους συνεργάσιμους δανειολήπτες, η έννοια προσδιορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών και όπως σημειώνεται σχετικά: «η προϋπόθεση θα λαμβάνεται υπόψη για αιτήσεις που θα υποβληθούν από το έτος 2016 και έπειτα, δεδομένου ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών τέθηκε τυπικά σε ισχύ από το έτος 2015 αλλά τίθεται σε εφαρμογή σταδιακά».

Ακόμη, υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3869/2010 και κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015 η υπόθεσή τους εκκρεμεί για διάστημα άνω των 6 μηνών από την υποβολή της αίτησης, χωρίς να έχει εκδικαστεί ή να έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός, να προσκομίσουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία που απαιτούνται για υποβολή της αίτησης, ενώ τυχόν παράβαση της διάταξης και μη υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων, επιφέρει για τον οφειλέτη τις συνέπειες της μη ειλικρινούς δήλωσης και απώλεια προστασίας.Η διάταξη εισάγεται με δεδομένο ότι εκκρεμούν περί τις 130.000 αιτήσεις και είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί η συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων υποβολής αίτησης.

Επίσης, υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις προαναφερθέντα νόμου και η υπόθεσή τους έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί πέραν μιας τριετίας από το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015, να υποβάλλουν, εντός 4 μηνών από την έναρξη ισχύος, αίτηση για επαναπροσδιορισμό της συζήτησης της υπόθεσής τους σε συντομότερη δικάσιμο.Εάν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, η δικάσιμοι επαναπροσδιορίζονται αυτεπαγγέλτως σε συντομότερη δικάσιμο, εντός τριετίας.Οι παραπάνω επαναπροσδιορισμοί δικασίμων γίνονται ατελώς για τον αιτούντα.Η διάταξη εισάγεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πλήθος των υποθέσεων που εκκρεμούν, καθώς η σύσταση νέων τμημάτων στα ειρηνοδικεία και οι προσλήψεις νέων ειρηνοδικών, καθιστούν εφικτό τον ορισμό σύντομης δικασίμου για όλες τις υποθέσεις, η συζήτηση των οποίων έχει αρχικά προσδιοριστεί πέραν της τριετίας(επί της ουσίας πέραν του έτους 2018).

Επίσης με την τροποποιημένη διάταξη καθορίζονται ως κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας α) το εισόδημα του οφειλέτη, β) η αξία της πρώτης κατοικίας και γ) το ύψος του συνόλου των οφειλών.

Παρέχεται δε, νομοθετική εξουσιοδότηση σε έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται τα όρια των παραπάνω κριτηρίων. Όμως, έως την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η αρχική διάταξη (αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας ύψους ίσου με το αφορολόγητο ποσό αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας, συν 50%).

Τέλος το ΙΝ.ΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ανακοινώνει την έναρξη δωρεάν δικαστικής συνδρομής σε  υπερχρεωμένους καταναλωτές που διαμένουν στη Λάρισα αλλά και ευρύτερα στον νομό και οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος της προσφυγής τους στο Ειρηνοδικείο στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας <<Ταχεία Διευθέτηση Μικροοφειλών>> του άρθρου 5α του Ν. 3869/2010 .

Εν μέσω της τρέχουσας δυσμενούς περιόδου που διανύει η χώρα ολοένα και περισσότερα άτομα που ανήκουν στις «ευπαθείς» ομάδες (άποροι, μακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ κ.α.) δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στο ελάχιστο κόστος της δικαστικής διαδικασίας με συνέπεια να αποκλείονται εκ των πραγμάτων από την νέα διαδικασία ταχείας απαλλαγής .

Τα κριτήρια υπαγωγής και ο αριθμός των επιθυμούντων Λαρισαίων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα υπερχρέωσης για να υπαχθούν στην δωρεάν δικαστική συνδρομή θα γνωστοποιηθούν σύντομα από το ΙΝ.ΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com