ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ  ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ

Από το Δήμο Τεμπών, εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Λαρισαίων, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για την ένταξη των ωφελουμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Τα αποτελέσματα του προγράμματος έχουν αναρτηθεί στο site του Δήμου Τεμπών και στο ΚΕΠ Μακρυχωρίου. Επισημαίνεται ότι στα ως άνω σημεία έχει αναρτηθεί κατάλογος των υποβληθεισών αιτήσεων, ο οποίος περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, με την ένδειξη “εγκεκριμένη – απορριφθείσα”, καθώς δεν επιτρέπεται η δημόσια ανακοίνωση των ονομάτων του πίνακα ωφελουμένων.

Οι πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση και οι αιτήσεις των οποίων απορρίφθηκαν από το σύστημα, έχουν ήδη ειδοποιηθεί μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών για το αποτέλεσμα της αίτησής τους στο τηλέφωνο που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της και έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης στην αρμόδια επιτροπή ενστάσεων Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων:

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως και  29/10/2015 και ώρες από 8:00 έως 14:30, σε εργάσιμες ημέρες (εκτός Σάββατο και Κυριακή).

Η ένσταση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, σε έντυπο που θα διαθέτουν οι ως άνω υπηρεσίες. Για την υποβολή ένστασης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως προσκομίζοντας, απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών με τα οποία θα αιτιολογείται ειδικώς το περιεχόμενο της ένστασης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com