ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26/11 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΠΥΣΔΕ

Από την περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης καλούνται:

Α) Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, που υπηρετούν στην περιφέρεια των οικείων Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και επιθυμούν να ορισθούν στη θέση του Αναπληρωτή του Προέδρου του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Β) Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη σύνθεση των συμβουλίων έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, εκτός όσων έχουν ορισθεί ως επιπλέον μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των εν λόγω συμβουλίων όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, βάσει της παρ. 13 του άρθρου 21 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/14-05-2015).

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση, καθώς και η γενικότερη κοινωνική προσφορά τους και συμμετοχή τους σε συλλογικές δράσεις.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται από 24-11-2015 έως και 26-11-2015 στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη συγκέντρωσή τους και τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων (άρθρο 42 παρ. 2 και 3 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/09-11-2015).

Την επομένη της λήξης της καταληκτικής προθεσμίας, ήτοι στις 27-11-2015, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας: α) τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων και β) συγκεντρωτικό πίνακα με το σύνολο των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com