ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Βιοεπιχειρείν», που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα

bioepix1 συμμετοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο 2016 και η φοίτηση διαρ-κεί 3 εξάμηνα. Τα δίδακτρα του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε έξι χιλιάδες (6.000) €. Τα δίδα-κτρα καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου (δύο χιλιάδες (2.000) € για κάθε εξά-μηνο).

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών και Γεωπονικών Επιστημών. Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστη-μίων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Τέλος, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. άλλων ειδικοτήτων, υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (μέσω e-mail στη διεύ-θυνση bioepixirin@bio.uth.gr) ή ταχυδρομικά στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα παρα-κάτω δικαιολογητικά:

1 Αίτηση Συμμετοχής (βρίσκεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.).

2 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (πρότυπη φόρμα βιογραφικού βρίσκεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.).

3 Αναλυτική Βαθμολογία.

4 Δύο συστατικές επιστολές από δύο Πανεπιστημιακούς δασκάλους, Ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν να σταλούν οι συστατικές επιστολές κατευθείαν από τους συντάκτες τους στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. μέσω e-mail στη διεύθυνση bioepixirin@bio.uth.gr.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10 Ιουλίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com