ΤΡΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ JEEP ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Θ.Στ.Ε

Προμήθεια τριών καινούργιων αυτοκινήτων τύπου Jeep για την κάλυψη των αναγκών των δασικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια τριών (03) καινούργιων αυτοκινήτων τύπου Jeep για την κάλυψη των αναγκών των δασικών υπηρεσιών της (Ειδικός Φορέας 073) CPV: 34113100-3, ύψους 59.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α (74.152,00€ με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 09:15 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 09:15 π.μ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com