ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΧΩΡΟΙ ΧΑΛΒΑΔΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Τυρνάβου με την οποία γνωστοποιεί ότι εκτίθενται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου στις 22 Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 το πρωί (ώρα λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η εκμίσθωση

κατά τις μέρες της Γιορτής Κρασιού Αμπελώνα (25-08-2016 έως και 29-08-2016) των παρακάτω χώρων :

  1. υπαίθριος χώρος Νο 1 για εγκατάσταση χαλβαδοπωλείου τιμή εκκίνησης 225,00€
  2. υπαίθριος χώρος Νο 2 για εγκατάσταση χαλβαδοπωλείου τιμή εκκίνησης 412,00€
  3. υπαίθριος χώρος Νο 3 για εγκατάσταση χαλβαδοπωλείου τιμή εκκίνησης 225,00€

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλουν στην αρμόδια επιτροπή:

α) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά για ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς.

β) Αξιόχρεο κατά την κρίση της επιτροπής εγγυητή.

γ) Βεβαίωση του Δημοτικού ταμείου του Δήμου Τυρνάβου περί μη οφειλής.

δ) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης και δέσμευσης για την εφαρμογή και υλοποίηση τους.

ε) Αντίγραφα αδείας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή εργαστηρίου παρασκευής παραδοσιακού χαλβά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το αρμόδιο τμήμα εσόδων του Δήμου.

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Επίσης εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου στις 22 Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 το πρωί (ώρα λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η εγκατάσταση ενός (1) Λούνα – Παρκ κατά τις μέρες της Γιορτής Κρασιού Αμπελώνα (25-08-2016 έως και 29-08-2016) σύμφωνα με τα παρακάτω :

  1. Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται στα πεντακόσια σαράντα ευρώ (540,00€) συνολικά.
  2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην αρμόδια επιτροπή:

α) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά για ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς ήτοι πενήντα τέσσερα ευρώ (54,00€).

β) Αξιόχρεο κατά την κρίση της επιτροπής εγγυητή.

γ) Βεβαίωση του Δημοτικού ταμείου του Δήμου Τυρνάβου περί μη οφειλής.

δ) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ και υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση περί καλής λειτουργίας και ασφάλειας των μηχανημάτων καθώς και περί καλής εγκατάστασης, στατικότητας, και ασφαλούς λειτουργίας.

ε) Γνωμάτευση του Συμβουλίου Θεάτρου – Κινηματογράφου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το αρμόδιο τμήμα εσόδων του Δήμου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com