Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το κείμενο που κατέθεσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ντ. Διαμάντος, Μ.Ξηρομερίτης και Κ. Ζιαζιά-Σουφλιά

Σχετικά με τα αποτελέσματα της Οικονομικής χρήσης 2015 διαπιστώνουμε τα εξής: Mε βάση τα στοιχεία της έκθεσης ελέγχου και τις παρατηρήσεις του ορκωτή ελεγκτή λογιστή:

Παραδόξως, η διαδικασία ελέγχου κυριότητας των ακινήτων του Δήμου που αναφέρονται ως «γήπεδα- οικόπεδα» ακόμα «βρίσκεται σε εξέλιξη» και δεν υπάρχει και καθαρή εικόνα «τυχόν υφιστάμενων εμπράγματων βαρών σε βάρος του Δήμου».

Στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου δεν διενεργείται από επιτροπή η απογραφή όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων με βάση το μητρώο παγίων, συσχετισμό με τους τίτλους ιδιοκτησίας και έλεγχο της αξίας αποτίμησης.

Στα «Αποθέματα» ο Δήμος δεν τηρεί Βιβλίο Αποθήκης με αναλυτικές καρτέλες αποθήκης κατά ποσότητα και αξία ως προς την εισαγωγή και εξαγωγή. Η τήρηση «Λογιστικής Αποθήκης» θα αποφέρει την ακριβή ποσότητα και αξία των αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης.

Τα παραπάνω θεωρούμε πως θα συμβάλλουν σημαντικά στην εύρυθμη, χρηστή και διαφανή λειτουργία του Δήμου.

Στη χρήση του 2015 που έληξε «δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού αορίστου χρόνου που απασχολούνταν στο Δήμο στις 31/12/2015».

Αυτό αναδεικνύει την πολιτική ταύτιση της ΔΑ με την διαμορφωμένη κεντρική πολιτικήπου στερεί τη δυνατότητα από τους ΟΤΑ να ενδυναμώσουν με μόνιμο προσωπικό εκεί που πραγματικά υπάρχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και αποδίδουν. Ενώ βέβαια, το ποσό της «μη πρόβλεψης» (1.944.000,0 ευρώ) δίνει και μία «γενναία αύξηση» (πλασματική ουσιαστικά) στα ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσματα της χρήσεως αυτής.

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2015 έχει :

Υψηλό ποσοστό σε λειτουργικές (ανελαστικές) δαπάνες (74%!)

Μικρό ποσοστό πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (7% άρα μη βελτίωση της εικόνας και της οικονομικής θέσης του Δήμου)

Πενιχρό ποσοστό σε Επενδύσεις – βλέπε μελέτες, έργα, προμήθειες (18%!)

Αυτή είναι η πολιτική φιλοσοφία της ΔΑ που άλλωστε καταγράφηκε και στο Επιχειρησιακό Σχέδιο που κατέθεσε για τα επόμενα χρόνια («ανάπτυξη» της εσωστρέφειας και «ανακύκλωση» των μειούμενων επιχορηγήσεων).

Από την παράθεση των οφειλόμενων διαφαίνεται καθαρά ότι για τη ΔΑ υπάρχουν «3 ταχύτητες συμπολιτών» που συναλλάσσονται με το Δήμο: της εξόφλησης των 30, των 60 και των 90 ημερών!

Στον πίνακα του Ενεργητικού του Δήμου αναγράφεται ως πάγιο ενεργητικό η αξία της τάξεως ων 161 εκ ευρώ των «Γηπέδων- Οικοπέδων» και των «Αγρών – Λατομείων» που έχει ο Δήμος. Η αξιοποίηση τους από τη ΔΑ αποφέρει στο δήμο οικονομικό όφελος που δεν ξεπερνά το 1% επί της αξίας αυτής! Ουσιαστικά η πολιτική αυτή είναι ζημιογόνα για το Δήμο και για την τοπική κοινωνία.

Ο Ισολογισμός και Απολογισμός της χρήσης του 2015 εμφανίζει στις 31/12/2015 «χρηματικό υπόλοιπο» 18 εκ.

Αν αναλογίσει κάποιος:

Τις οφειλές έναντι προμηθευτών 4,1 εκ

Τις διεκδικούμενες οφειλές από τρίτους μέσω αγωγών που έχουν ασκηθεί 11,4 εκ

Τη μη πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού αορίστου χρόνου 2 εκ

Το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους (2014) που βρήκε από την προηγούμενη Δημοτική αρχή 10,5 εκ

Την «μη μείωση» με εξορθολογισμό των αδικιών του συστήματος των Δημοτικών Τελών που δημιουργούν  μεν στο Δήμο έσοδα αλλά στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα σε τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιτείνουν την «οικονομική ασφυξία»

Την χαμηλού ύψους απόδοση του Κοινωνικού Τιμολογίου

Τις ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις σε «επενδύσεις» όπως «αγορές» (μόλις 17%) , «μελέτες» (μόλις 18%) και «έργα» (μόλις 21%) επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού σε αντιδιαστολή με τις υψηλές επιδόσεις σε ανελαστικές δαπάνες όπως «αμοιβές –έξοδα προσωπικού» (96%) «αμοιβές και παροχές τρίτων» (88%)

Την αναξιοποίητη με τον βέλτιστο τρόπο δημοτική περιουσία

Την μη επίτευξη ακόμα – παρά τις εξαγγελίες- νέου σχεδιασμού για διαχείριση των λειτουργικών δαπανών (ενιαίο σύστημα προμηθειών, κεντρική διαχείριση προμηθειών και υπηρεσιών κοινωνικών δομών)

Την μη λήψη καμίας πρωτοβουλίας και προώθησης δράσεων δημοτικών ή συνεργατικών με το ντόπιο παραγωγικό δυναμικό επενδυτικού χαρακτήρα

Την συνέχιση πετυχημένων κοινωνικών δομών της προηγούμενης ΔΑ για την αντιμετώπιση της φτώχιας όμως, με … αύξηση των δικαιούχων ΑΡΑ, μία «εύκολη» δηλαδή κοινωνική πολιτική μόνο με Παθητικές και όχι κυρίως με  Ενεργητικές πολιτικές που θα έδιναν αξιοπρέπεια εργασίας και διαβίωσης στους συμπολίτες που υποφέρουν,

γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι,

α) Με τα ίδια έσοδα (χωρίς να ελαφρυνθούν στο σύνολο τους και σημαντικά οι δημότες) και με 28 εκ που αθροίζονται τα παραπάνω αναφερθέντα η ΔΑ παρουσιάζει τελικά 18 εκ χρηματικό υπόλοιπο απόθεμα (αν όχι πλασματικό πάντως σίγουρα μη επίτευγμά της)  αναδεικνύοντας έτσι την πολιτική της «σταλία».

β) Ούτε περιστολή δαπανών προς εξοικονόμηση πόρων έγινε, ούτε αναπτυξιακή πολιτική με προστιθέμενη αξία θέσεων εργασίας και κεφαλαίου για την πόλη και την τοπική κοινωνία δρομολογήθηκε, ούτε οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της πόλης βελτίωσαν τη ζωή τους και την προοπτική διαβίωσης στην πόλη μας (κατ’ ομολογία της ίδιας της ΔΑ που επαίρεται σε κάθε ευκαιρία για την … αύξηση των προσερχόμενων στις Κοινωνικές Δομές επιβεβαίωσης της φτώχιας).

Με τις παραπάνω σκέψεις και θυμίζοντας ότι, με τη λευκή μας ψήφο στον Προϋπολογισμό του 2015 είχαμε καταθέσει τις ενστάσεις και ανησυχίες μας οι οποίες δεν έτυχαν «ευήκοων ώτων» για μία διορθωτική πολιτική στη συνέχεια, θα καταψηφίσουμε.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com