ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 2.3 ««Σύστημα ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού»» του Μέτρου 2.1.4., ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής του έτους 2012 της αρ. πρόσκλησης 4541/2-4-2012 και οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής

του έτους 2013 των αρ. προσκλήσεων 4539/2-4-2012 και 5597/11-3-2013 και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

Για την αρ. πρόσκλησης 4541/2-4-2012 υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 4.453,98 € για τους 3 δικαιούχους της συγκεκριμένης δράσης.

Για την αρ. πρόσκλησης 4539/2-4-2012 υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 34.003,01 € για τους 8 δικαιούχους της συγκεκριμένης δράσης.

Για την αρ. πρόσκλησης 5597/11-3-2013 υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 1.017,61 € για 4 εκ των 45 δικαιούχων της συγκεκριμένης δράσης.

Οι ενδιαφερόμενοι της αρ. πρόσκλησης 4539/2-4-2012, καθώς πρόκειται για την πρώτη πληρωμή τους για το έτος εφαρμογής 2013, μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από 08 Δεκεμβρίου 2016 έως 15 Δεκεμβρίου 2016. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Λάρισας, Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου.

Σας επισημαίνουμε ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες, σαφείς και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την επιτροπή ενστάσεων στην εξέτασή τους, καθώς δε θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης νέων δικαιολογητικών σε μεταγενέστερο χρόνο.