Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΕ ΚΑΙ ΔΕ

Εγκύκλιό προς τους δήμους, εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, με την οποία επισημαίνει ότι οι δημοτικές αρχές, με βάσει τα αποτελέσματα των Προσωρινών Πινάκων των επιτυχόντων της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, μπορούν να προβούν άμεσα σε προσλήψεις.

«Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του ν.4210/2013, όπως ισχύει, μπορείτε να προβείτε άμεσα στην πρόσληψη ορισμένου ή και του συνόλου του αριθμού των υποψηφίων προς διορισμό από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, πριν δηλαδή την εξέταση των ενστάσεων. Σχετική είναι η με αρ. πρ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27 εγκύκλιος του (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ:ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ)», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο και επισημαίνεται:

«Ειδικά για τις θέσεις που αφορούν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατηγοριών και εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ και ΥΕ, δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης κατανομής, καθόσον εξαιρέθηκαν ρητά με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν.4368/2016», αναφέρεται στη συνέχεια και συμπληρώνεται:

«Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι η κατάταξη στους πίνακες έχει γίνει βάσει των στοιχείων που οι υποψήφιοι έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους, ενώ τα δικαιολογητικά εξετάζονται σε δεύτερο χρόνο, βάσει της δυνατότητας που παρέχει το αρ.18 του ν.2190/94, όπως ισχύει.
Επισημαίνεται ότι, για όλες τις ειδικότητες που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, πέραν των απαιτουμένων τίτλων σπουδών, θα πρέπει να ζητηθούν και προσκομισθούν οι προβλεπόμενες άδειες από τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της διασφάλισης της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους και προς αποφυγήν πάσης φύσεως ατυχημάτων.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ