Η ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας που στάλθηκε στο εθνικό τυπογραφείο για να πάρει αριθμό ΦΕΚ επανακατατάσσονται από το σχολικό έτος 2018-2019 οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της χώρας σε 13 αξιολογικές κατηγορίες τις Α, Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,ΙΑ,ΙΒ, και ΙΓ.

Ειδικότερα για το νομό Λάρισας η αναμοριοδότηση φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν:

Β/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ