Ο ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Δείτε αναλυτικά όλες τις θέσεις εργασίας που προβλέπονται

Με κατά πλειοψηφία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Τυρνάβου αφού οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α. και Λαϊκή Συσπείρωση που ήταν παρούσες, και ο ανεξάρτητος σύμβουλος Αλ. Χατζηκρανιώτης, τον καταψήφισαν, τον καταψήφισαν εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου Τυρνάβου

που επιφέρει αλλαγές στη δομή των υπηρεσιών, ενώ προβλέπει και νέες θέσεις προσωπικού.

Η διάρθρωση των υπηρεσιών του δήμου σύμφωνα με το νέο οργανισμό έχει ως εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

 1. Αυτοτελές Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου
 2. Γενικός Γραμματέας
 3. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
 4. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Διοικητικής Βοήθειας
 5. Νομική Υπηρεσία
 6. Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ που περιλαμβάνει

τις παρακάτω διοικητικές ενότητες

α) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Στήριξης

Β.1  Τμήμα Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος

Β.1.1  Γραφείο Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Πρασίνου

Β.1.2  Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης

Β.2  Τμήμα Κίνησης / Συντήρησης Οχημάτων & Διαχείρισης Υλικού

Β.3  Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Β.3.1  Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Β.3.2  Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού

Β.3.3  Γραφείο Σφαγείων

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

που περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες

α) Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων Αμπελώνα

β) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Στήριξης

Γ.1  Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Γ.1.1  Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Γ.1.2  Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης Μητρώων & Ληξιαρχείου

Γ.1.3  Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Γ.2  Τμήμα ΚΕΠ

Γ.2.1  Γραφείο ΚΕΠ Τυρνάβου

Γ.2.2  Γραφείο ΚΕΠ Αμπελώνα

Γ.3  Τμήμα Προνοιακών Δομών (Παιδικών Σταθμών)

Γ.1.1  Γραφείο Παιδικού Σταθμού Αμπελώνα

Γ.1.2  Γραφείο Παιδικού Σταθμού «Ελευθερία»

Γ.1.3  Γραφείο Παιδικού Σταθμού «Ιωάννης Τσικριτσής» (Α΄ ΠΣ)

Γ.1.4  Γραφείο Παιδικού Σταθμού «Εργατικών Κατοικιών» (Β΄ ΠΣ)

Γ.1.5  Γραφείο Παιδικού Σταθμού Αργυροπουλίου

Γ.1.6  Γραφείο Παιδικού Σταθμού περιοχής Τ.Κ. Δένδρων

Γ.1.6.1  Παράρτημα Παιδικού Σταθμού Τ.Κ. Δαμασίου

Γ.4.  Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού & Παιδείας

Γ.4.1  Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής/Ισότητας, Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

Γ.4.2  Γραφείο Προστασίας Τρίτης Ηλικίας (ΚΑΠΗ)

Γ.4.3  Γραφείο Μουσικής Σχολής – Φιλαρμονικής

Γ.4.3.1  Παράρτημα Αμπελώνα

Γ.4.4  Γραφείο Παιδείας/Βιβλιοθηκών, Πολιτισμού/Αθλητισμού & Νέας Γενιάς

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες

α)  Γραφείο Οικονομικών Αμπελώνα

β)  Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Στήριξης

Δ.1  Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου (Δαπανών)

Δ.1.1  Γραφείο Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

Δ.1.2  Γραφείο Προμηθειών – Υπηρεσιών

Δ.1.3  Γραφείο Μισθοδοσίας

Δ.2  Τμήμα Ταμείου

Δ.2.1  Γραφείο Ταμειακής Βεβαίωσης & Εισπράξεων

Δ.2.2  Γραφείο Πληρωμών

Δ.3  Τμήμα Προσόδων & Περιουσίας

Δ.3.1  Γραφείο Προσόδων

Δ.3.2  Γραφείο Διαχείρισης & Αξιοποίησης Περιουσίας

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ που περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες

α) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Στήριξης

Ε.1 Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης  –  Πολεοδομίας

Ε.2 Τμήμα Τεχνικών Έργων & Εγκαταστάσεων

Ε.2.1  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Ε.3 Τμήμα Κτηματολογίου, Τοπογραφίας & Συγκοινωνιών

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σύμφωνα με τον οργανισμό οι θέσεις προσωπικού που προβλέπονται είνα:

Ειδικές Θέσεις

Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού :

 • Μία (1) θέση Γενικού Γραμματέα.
 • Πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
 • Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

Οργανικές Θέσεις με Σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου

 1. Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού του Δήμου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α.Πανεπιστημιακής ΕκπαίδευσηςΠΕ
Β.Τεχνολογικής ΕκπαίδευσηςΤΕ
Γ.Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔΕ
Δ.Υποχρεωτικής ΕκπαίδευσηςΥΕ

Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στα Π.Δ. 37α/1987, 22/1990 και 50/2001, όπως εκάστοτε  ισχύουν.

 1. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις :
α/αΚΛΑΔΟΣ ΠΕ
Υφιστάμενες Καλυμμένες Θέσεις 
Υφιστάμενες Κενές Θέσεις ΟΕΥ
Νέες Θέσεις ΟΕΥ
Σύνολο Θέσεων ΟΕΥ
1ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – Οικον/λόγων92617
2ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού0224
3ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών2013
4ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών0224
5ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών0112
6ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών/ Αγρονόμων Τοπ.

Μηχ/κών

3003
7ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας & Περιφερειακής

Ανάπτυξης

1001
8ΠΕ Γεωπόνων (ζωικής ή φυτικής παραγωγής)1113
9ΠΕ Πληροφορικής0112
10ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών3003
11ΠΕ Νηπιαγωγών2013
12ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών0011
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ2191646
 1. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις :
α/α
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ
Υφιστάμενες Καλυμμένες Θέσεις 
Υφιστάμενες Κενές Θέσεις ΟΕΥ
Νέες Θέσεις ΟΕΥ
Σύνολο Θέσεων ΟΕΥ
1ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων0011
2ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών0011
3ΤΕ Αρχιτεκτονικού Τοπίου0011
4ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων2002
5ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών2013
6ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών0112
7ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών1001
9ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού2147
10ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τ. Α.0224
11ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών1012
12ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας  60511
13ΤΕ Νοσηλευτικής1001
14ΤΕ Πληροφορικής0011
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1541837
 1. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις :
α/α
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ
Υφιστάμενες Καλυμμένες Θέσεις 
Υφιστάμενες Κενές Θέσεις ΟΕΥ
Νέες Θέσεις ΟΕΥ
Σύνολο Θέσεων ΟΕΥ
1ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού2406
2ΔΕ Κλητήρων– Οδηγών Αυτοκινήτου Β΄ κατ0011
3ΔΕ Ηλεκτρολόγων0112
4ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου1214
5ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων2529
6ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα0011
7ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων0011
8ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών0202
9ΔΕ Υδραυλικών0022
10ΔΕ Τεχνιτών Γενικά020
11ΔΕ Κηπουρών – Δενδροκόμων – Ανθοκόμων

– Δενδροκηπουρών

1416
12ΔΕ Μαγείρων1045
13ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων0066
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ7202045
 1. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις :
α/α
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ
Υφιστάμενες Καλυμμένες Θέσεις 
Υφιστάμενες Κενές Θέσεις ΟΕΥ
Νέες Θέσεις ΟΕΥ
Σύνολο Θέσεων ΟΕΥ
1ΥΕ Κλητήρων – Γενικών Καθηκόντων0011
2ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων0033
3ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας0011
4ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Γραφείων2248
5ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί

Απορριμματοφόρου)

022325
6ΥΕ Εργατών Πρασίνου16310
7ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου (ταφής/ εκταφής)0213
8ΥΕ Βοηθών Μαγείρων0011
9ΥΕ Εργατών Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς0011
10ΥΕ Εργατών Δομικών Έργων0022
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ3322055

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

α/α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ
Υφιστάμενες Καλυμμένες Θέσεις 
Υφιστάμενες Κενές Θέσεις ΟΕΥ
Νέες Θέσεις ΟΕΥ
Σύνολο Θέσεων ΟΕΥ
1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  (*)
3     
      5 (*)
  
2ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ2191646
3ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ1551837
4ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ7172045
5ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ3322055
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ466374183

* Οι ειδικές θέσεις (άρθρο 213 ν. 4555/2018 και παρ. 1 άρθρου 163 ν.3584/2007) δεν περιλαμβάνονται στο γενικό σύνολο των τακτικών θέσεων

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

α/α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ
Θέσεις 
Παρατηρήσεις
1ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων1     Αφορά μία (1) θέση Δημοσίου Δικαίου  ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Ι.Δ.Α.Χ.
2ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων1Αφορά μια (1) θέση Δημοσίου Δικαίου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Γραφείων
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  

Θέσεις με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

 1. Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.):
α/α
Ειδικότητα – Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Υφιστάμενες
Καλυμμένες
Θέσεις 
Νέες Κενές
Θέσεις
Σύνολο Θέσεων
1Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού011
2ΤΕ Μουσικών (Πλήρους Απασχόλησης)808
3ΤΕ Μουσικών (Μερικής Απασχόλησης)101
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΑΧ9110
 1. Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και οι οποίες είναι προσωποπαγείς. Οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο :
α/α
Ειδικότητα – Εκπαιδευτική Βαθμίδα
Υφιστάμενες/ Καλυμμένες Θέσεις 
1ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού1
2ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού1
3ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας1
4ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας1
5ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος1
6ΔΕ Διοικητικών1
7ΔΕ Τεχνιτών Δομικών Έργων1
8ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων1
9ΔΕ Ηλεκτρολόγων1
10ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων1
11ΔΕ Τεχνιτών1
12ΔΕ Φύλαξη & Επιμέλειας Νηπίων2
13ΥΕ Εργατών Καθαριότητας1
14ΥΕ Εργατών1
15ΥΕ Εργατών Βοηθητικών Εργασιών1
16ΥΕ Εργατών Κήπων1
17ΥΕ Καθαρίστρια (Μερικής Απασχόλησης)1
18ΥΕ Καθαρίστρια (Πλήρους Απασχόλησης)6
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Ι.Δ.Α.Χ.24

Θέσεις με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου  Χρόνου

Προβλέπονται πενήντα (50) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 205 ν. 3584/2007) καθώς και για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)Αριθμός

Θέσεων

Σύνολο Θέσεων Ι.Δ.Ο.Χ. διαφόρων ειδικοτήτων για αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 205 ν. 3584/2007) καθώς και για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις50

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com