ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Εργο 2,185 εκ. € που θα οδηγήσει σε όφελος 5 εκ. € για το δήμο σε βάθος 12ετίας

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία σήμερα από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου με τις παρατάξεις Μαλάκου και Ροντούλη να απουσιάζουν από την αίθουσα η ανάθεση στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. την γνωστή κρατική εταιρεία μελετών της υλοποίησης του διεθνούς  διαγωνισμού για την αντικατάσταση του δημοτικού φωτισμού και του φωτισμού κοινοχρήστων χώρων με λαμπτήρες και φωτιστικά

νέας τεχνολογίας LED.

Οπως τονίστηκε σήμερα το έργο συνολικού προϋπολογισμού 2,185 εκ. € θα οδηγήσει στην επιδιωκόμενη από την σύμβαση μείωση της κατανάλωσης ρεύματος κατά 73%, που θα έχει σε βάθος 12ετίας όφελος για το δήμο τουλάχιστον 5 εκ. €.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με την αντικατάσταση ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να συντηρεί το σύστημα και να επιδιορθώνει τις βλάβες και τους λαμπτήρες για δώδεκα χρόνια. Το σύστημα θα ελέγχεται με τηλεχειρισμό από κέντρο που θα βρίσκεται στο δημαρχείο και το αναμενόμενο ετήσιο όφελος για τον δήμο μας θα ανέρχεται πλέον των 150.000 €. Εγγυητής του όλου επιχειρηματικού σχεδίου είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που είναι κρατικός φορέας και υπό τον έλεγχο του οποίου πραγματοποιούνται όλα τα ανάλογα έργα.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στην εισήγηση για το θέμα αναφέρθηκαν τα εξής:

Ο Ηλεκτροφωτισμός (Οδοφωτισμός), αποτελεί το σημαντικότερο μέρος της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου. Η παλαιότητα των δικτύων σε συνδυασμό με την έλλειψη Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού – Ελέγχου ενέργειας, έχει οδηγήσει σε οικονομική αδυναμία τους Φορείς να τα συντηρήσουν, αλλά και σε επιδείνωση της ποιότητας υπηρεσιών φωτισμού.

Οι υφιστάμενες υποδομές του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού (Οδοφωτισμός) περιλαμβάνουν 5.299 φωτιστικά σώματα, λαμπτήρες και προβολείς και αφορούν το φωτισμό οδών και πλατειών του Δήμου.

Τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης :

Μη ορθολογική λειτουργία του δικτύου (έναρξη – λήξη λειτουργίας δε βασίζεται στην πραγματική ώρα Ανατολής – Δύσης, αλλά σε μια προσέγγιση).

Έλλειψη επαρκούς φωτισμού λόγω μη ανιχνεύσιμων βλαβών, μεγάλος χρόνος αντικατάσταση λαμπτήρων (υψηλό downtime) και αυξημένα έξοδα αποκατάστασης βλαβών. To 15-20% του δικτύου φωτισμού βρίσκεται καθημερινά εκτός λειτουργίας.

Κακή ποιότητα φωτισμού δικτύου, διότι δεν καθορίζονται στάθμες φωτεινότητας βάσει ύψους, πυκνότητας, απαιτήσεων σημείου (π.χ. δρόμος, πλατεία) κ.λπ.

Οδικά ατυχήματα που οφείλονται σε έλλειψη φωτισμού (φωτιστικά σώματα εκτός λειτουργίας) ή/και κακή ποιότητα φωτισμού.

Μειωμένη αίσθηση ασφάλειας, αύξηση παραβατικής συμπεριφοράς, και των εγκληματικών ενεργειών στις περιοχές όπου το δίκτυο φωτισμού δε λειτουργεί.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως αυξημένη κατανάλωση, έκλυση μεγάλων ποσοτήτων CO2, άσκοπη διάχυση φωτός και αυξημένα επίπεδα φωτορύπανσης.

Μικρή διάρκεια ζωής υφιστάμενων λαμπτήρων (μέγιστη 5.000 ώρες, μεγάλο % εκτός λειτουργίας, λόγω της κακής ποιότητας του δικτύου της ΔΕΗ με τις αυξομειώσεις της τάσης) και ραγδαία μείωση της φωτεινότητας τους με την πάροδο του χρόνου (μείωση κατά 60% στις 5.000 ώρες).

Μηδενική αξιοποίηση της υποδομής του Δημοτικού Δικτύου Οδοφωτισμού με σκοπό την παροχή υπηρεσιών «έξυπνης πόλης» στους Δημότες, με δεδομένο ότι οι σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες δίνουν ευκαιρίες αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών με την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών κάτω από μια ενιαία διαχείρισή τους.

Στόχος Έργου

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ποιότητας ζωής στο Δήμο.

Αντικείμενο έργου

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού (Οδοφωτισμός) σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:

Την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων, προβολέων και λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, όπου αυτό απαιτηθεί, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου και όποιων φωτιστικών σωμάτων απαιτούνται

Τη λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Ενέργειας», τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού (Οδοφωτισμός)

Σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθηση)

Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Ενέργειας, για την εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού για τη λειτουργία εφαρμογών Smart Cities

Για την επίτευξη του στόχου, αξιοποιούνται οι διατάξεις του ν. 3855/2010 και η συμμετοχή των Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, καθώς και το πλαίσιο των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., μέσω ανοιχτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας θα αναζητήσει τις υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης στον τομέα Ηλεκτροφωτισμού (Οδοφωτισμός), παράλληλα με τη συντήρηση του Συστήματος για 12 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα.

Ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου και ο δημόσιος τομέας ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών και καταβάλλει το τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, μέσω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) και τήρησης συγκεκριμένων και προκαθορισμένων εξαρχής KPIs.

Η αποπληρωμή του κόστους της επένδυσης, θα προέρχεται από το όφελος της εξοικονόμησης που τελικά θα επιτευχθεί (αντιστοίχηση) και θα είναι ποσοστό (%) επί της υφιστάμενης κατάστασης του Συστήματος (συμβατική κατανάλωση).

Ως βάση αναφοράς ορίζεται το έτος 2017, η προβλεπόμενη διάρκεια θα είναι 12 ετών και η τελική εξοικονόμηση αυτό θα προκύψει από την προσφορά των υποψήφιων Αναδόχων.

Ο Δήμος δε θα δαπανήσει πόρους, αλλά θα καλύψει το σύνολο της διαδικασίας από την εξοικονόμηση που θα βασίζεται στην προσφορά του Αναδόχου (% επί της συνολικής αναμενόμενης εξοικονόμησης).

Επίσης  θα έχει μηδενικές δαπάνες σε συντήρηση του συστήματος, και θα τις διοχετεύσει, είτε σε μείωση τελών, είτε σε πρόσθετες επενδύσεις συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος.

ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος της επένδυσης φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί

 

Βασικά Στοιχεία Αναμενόμενης Εξοικονόμησης Ενέργειας

Το μέγεθος της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας εκτιμάται στο 1ο έτος – 317.917,81€ και έως και το 12ο έτος –  4.263.942,24€ με Μέση Ετήσια Αύξηση της Kwh της      τάξης του 2% μεσοσταθμικά και τιμή KWh 0,15€ .

Συνεπώς προκύπτει Συνολικό όφελος: 5.287.288.38€

Όφελος Δήμου – Ταμειακές Ροές Επένδυσης – Αποτελέσματα

Στο Σενάριο της αυτοχρηματοδότησης (με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και ανάληψη 100% ρίσκου από τον ιδιωτικό τομέα) ο Δήμος:

απαλλάσσεται από τη διαχειριστική και την εγγυητική ευθύνη για 12 χρόνια, η οποία περνά στον Ανάδοχο και η πληρωμή γίνεται βάση επίτευξης του στόχου και της εξοικονόμησης ενέργειας.

κερδίζει για 12 έτη το σύνολο του κόστους συντήρησης του υφιστάμενου συστήματος:

1.467.136,29€ + τις διαφορές στα τέλη (0,02504 € /KWh, στα 27.640.222,80 KWh της εξοικονόμησης) 220.016,17€ = 1.687.152,46€ (Μέσο Όρο: 140.596,04€ / έτος).

κερδίζει για 12 έτη το σύνολο του ποσοστού έκπτωση του Αναδόχου επί της προσφοράς του με ελάχιστο ποσοστό 15%. Δηλαδή ελάχιστο ποσό περίπου  780.000€

Συνολικό ελάχιστο ποσό κέρδους για το Δήμο Τυρνάβου στη 12ετία 2.467.152,24€

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com