ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Προκηρύσσεται Δημόσιος Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την:

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Τυρνάβου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, της αριθ. πρωτ. 7018/27-06-2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης, με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 242.247,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα γίνει από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ποσό 202.986,84€ και από ιδίους πόρους ποσό 39.270,80€

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ ήτοι στο ποσό των 1.953,61 €

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : 10/07/2019

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 25/07/2019 και ώρα 15:00 πμ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της Διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου http://www.tirnavos.gr.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2492350133 FAX: 2492350132

Αρμόδιος υπάλληλος: Μπαντραλέξης Παναγιώτης

ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Αναλυτικότερα, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν τους κάτωθι χώρους:
1. Παιδική χαρά στο Δαμάσι,
2. Παιδική χαρά στα Δελέρια,
3. Παιδική χαρά στη Ροδιά,
4. Παιδική χαρά στα Δέντρα,
5. Παιδική χαρά στον Βρυότοπο,
6. Παιδική χαρά στον Αμπελώνα,
Οι προαναφερόμενοι χώροι που αφορούν στις παιδικές χαρές και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν σχεδιασθεί και μελετηθεί με βάση τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176, ΕΝ1177 και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/25-7-2014).
Η ανάγκη αναβάθμισης των παιδικών χαρών του Δήμου Τυρνάβου, οδηγεί στην προσπάθεια ανάπλασής τους ώστε να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα και η λειτουργικότητά τους.

Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής:
 Δημιουργία διαφορετικών ζωνών δραστηριοτήτων ανά ηλικιακή ομάδα-ζώνη νηπίων και ζώνη παιδιών
 Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού
 Κατασκευή των κατάλληλων επιφανειών για προστασία από πτώσεις.
Ο νέος εξοπλισμός που έχει επιλεγεί περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων, όπως π.χ. κούνιες και ελατήρια για νήπια (έως 4 ετών), τραμπάλες και κούνιες για παιδιά διαφορετικών ηλικιακών ομάδων (2 έως 4 ετών και άνω των 4 ετών), τσουλήθρες και σύνθετα για νήπια έως 4 ετών, καθώς και για παιδιά άνω των 6 ετών και αναρριχητικές δραστηριότητες για παιδιά, που δίνουν την αίσθηση της διαδρομής περιπέτειας.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των χώρων των παιδικών χαρών με κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να μπουν παιχνίδια ασφαλή και κατάλληλα ώστε να αναπτυχθούν ασφαλείς χώροι για παιχνίδι και ξεκούραση. Για τον λόγο αυτό, στην παρούσα μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι που περιγράφονται αναλυτικά στα προαναφερόμενα πρότυπα ασφαλείας και την ελληνική νομοθεσία.
Συγκεκριμένα:
 Η επισκεψιμότητα, η προσβασιμότητα και η σήμανση του κάθε χώρου, με περίφραξη και είσοδο ορισμένη και όρια καθορισμένα, καθώς και πινακίδα εισόδου, ώστε να αποτρέπεται η διάβαση σε άτομα που δεν έχουν λόγο παρουσίας στον χώρο, σε ζώα, αλλά και να περιορίζονται τυχόν κίνδυνοι, χωρίς ωστόσο να αποκόπτεται ο χώρος από το ευρύτερο περιβάλλον.
 Η ασφάλεια που πρέπει να παρέχει στα παιδιά η επιλογή των παιχνιδιών, καθώς και η θέση των καθιστικών για καλύτερη επίβλεψη από τους συνοδούς.
 Η ποικιλία των παιχνιδιών, ώστε να προσφέρονται εναλλακτικές ευκαιρίες για παιχνίδι και εκπαίδευση, σε πληθώρα ηλικιακών ομάδων.
 Η τήρηση των ορίων ασφαλείας του κάθε παιχνιδιού, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι τραυματισμού.
 Η τοποθέτηση μικρών κάδων σε διάφορα σημεία του χώρου.
 Η οριοθέτηση μέσω της τοποθέτησης περίφραξης
 Η τοποθέτηση καθιστικών για τους συνοδούς.
 Ο επαρκής φωτισμός
 Η ένταξη δραστηριοτήτων Α.με.Α
 Η τοποθέτηση βρύσης με πόσιμο νερό.
1.3 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΥΛΙΚΑ
Οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και εξοπλισμό, ανά παιδική χαρά είναι οι εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ
1. ΔΑΜΑΣΙ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΡΑΜΠΑΛΙΣΜΟΥ 1,00
ΖΩΑΚΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΑΚΙ 1,00
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΑΙΔΩΝ 1,00
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 3 1,00
ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 1,00
ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΙΑ ΜΙΚΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1,00
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1,00
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ /Μ2 110,00
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1500ΜΜ /Μ2 56,00
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΞΥΛΙΝΗ ΙΣΙΑ/Μ 84,00
ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΙΦΥΛΛΗ 1,00
ΠΑΓΚΑΚΙ 2,00
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,00
ΒΡΥΣΗ 1,00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1,00
2. ΔΕΛΕΡΙΑ
ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 1,00
ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΙΑ MIKTH 1,00
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 1,00
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1,00
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ /Μ2 41,00
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2000ΜΜ /Μ2 98,00
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΞΥΛΙΝΗ ΙΣΙΑ/Μ 82,00
ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΙΦΥΛΛΗ 1,00
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΟΨΗ ΞΥΛΟΥ 1,00
ΒΡΥΣΗ 1,00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1,00
3. ΡΟΔΙΑ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 1,00
ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ 1,00
ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΙΑ ΜΙΚΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1,00
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ 1,00
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1,00
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ /Μ2 67,00
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,00
ΒΡΥΣΗ 1,00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1,00
4. ΔΕΝΔΡΑ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1,00
ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΙΑ MIKTH 1,00
ΤΡΑΜΠΑΛΑ 1,00
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 2 1,00
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1,00
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ /Μ2 122,00
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΞΥΛΙΝΗ ΙΣΙΑ/Μ 79,00
ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΙΦΥΛΛΗ 1,00
ΠΑΓΚΑΚΙ 2,00
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,00
ΒΡΥΣΗ 1,00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1,00
5. ΒΡΥΟΤΟΠΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1,00
ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΙΑ MIKTH 1,00
ΤΡΑΜΠΑΛΑ 1,00
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 1 1,00
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1,00
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ /Μ2 86,00
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΞΥΛΙΝΗ ΙΣΙΑ/Μ 62,00
ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΙΦΥΛΛΗ 1,00
ΠΑΓΚΑΚΙ 2,00
Σελίδα 11 από 53
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,00
ΒΡΥΣΗ 1,00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1,00
6. ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 1,00
ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΙΑ ΜΙΚΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1,00
ΖΩΑΚΙ ΤΙΓΡΗΣ 1,00
ΤΡΑΜΠΑΛΑ 1,00
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 1 1,00
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1,00
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ /Μ2 54,00
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1600ΜΜ /Μ2 85,00
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΞΥΛΙΝΗ ΙΣΙΑ/Μ 81,00
ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΙΦΥΛΛΗ 1,00
ΠΑΓΚΑΚΙ 2,00
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,00
ΒΡΥΣΗ 1,00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1,00
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 242.247,64€ με ΦΠΑ 24%.

φωτο αρχείου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com