ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Ο δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης με απόφασή του ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως αντιδημάρχους του Δήμου Τεμπών με θητεία από 01/09/2019 μέχρι 01/11/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

  1. τον κ. Αθανάσιο Καραναστάση του Γεωργίου, με αντιμισθία, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Γόννων και καθ΄ ύλην με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αστικού Περιαστικού Πρασίνου όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Ζαρδούκας του Νικολάου

  1. τον κ. Γεώργιο Νικολάου του Ιωάννη, με τις αποδοχές της οργανικής του θέσης, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Κάτω Ολύμπου και για τη Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων και καθ΄ ύλην με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μητσογιάννης του Χρήστου

  1. τον κ. Κωνσταντίνο Ζαρδούκα του Νικολάου, με αντιμισθία, κατά τόπον Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Κάτω Ολύμπου και καθ΄ ύλην με τις παρακάτω αρμοδιότητες: Υπεύθυνος για τα θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος των Τεχνικών Υπηρεσιών όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καραναστάσης του Γεωργίου
  2. τον κ. Νικόλαο Μητσογιάννη του Χρήστου, με αντιμισθία, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μακρυχωρίου και καθ΄ ύλην με τις παρακάτω αρμοδιότητες: υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Υποστήριξης και συγκεκριμένα των Αυτοτελών Τμημάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας, των Διοικητικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Νικολάου του Ιωάννη
  1. τον κ. Παναγιώτη Γκατζόγια του Παντελή, άμισθο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νέσσωνος και καθ΄ ύλην με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μητσογιάννης του Χρήστου

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ. Οι Αντιδήμαρχοι , ο καθένας στον τομέα του και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους: θα εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτελούν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής. Θα εισηγούνται σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων την ψήφιση κανονισμών λειτουργίας των επί μέρους Υπηρεσιών ή την τροποποίηση των υφισταμένων, όπου χρειάζεται και τέλος Θα ασκούν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτουν ειδικές διατάξεις του κώδικα ή άλλων σχετικών Νόμων. Στον αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Μητσογιάννη του Χρήστου εκχωρεί την αρμοδιότητα υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφιστεί) με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νικολάου του Ιωάννη, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Γκατζόγια του Παντελή.

ΣΤ. Στον αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο Καραναστάση του Γεωργίου ανατίθεται η τέλεση Πολιτικών γάμων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com