ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη ΔΕ Δημοσιογράφου θα προχωρήσει ο δήμαρχος Φαρσάλων Μ. Εσκίογλου σύμφωνα με σχετική προκήρυξη που εξέδωσε.

Η θέση προκηρύσσεται λόγω της ανάγκης επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα ενημέρωσης και επικοινωνίας

του Δήμου Φαρσάλων και συγκεκριμένα:

α) οργάνωση συνεντεύξεων τύπου για τοπικά θέματα,

β) δημοσιογραφική κάλυψη εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος,

γ) παρακολούθηση της δραστηριότητας του Δήμου και όλων των θεμάτων που τον αφορούν και δημοσιεύονται στον τύπο,

δ) σύνταξη δελτίων τύπου για τις δραστηριότητες του Δήμου και απαντήσεις σε σχόλια που τον αφορούν,

ε) επιμέλεια της έκδοσης ενημερωτικών εντύπων από το Δήμο,

στ) συγκέντρωση φωτογραφικού ή άλλου υλικού που αφορά εκδηλώσεις του Δήμου,

ζ) ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου με τα τελευταία νέα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Αθλητικής Δημοσιογραφίας ή Δημοσιογραφίας: Συντάκτες και Ρεπόρτερς ή Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ή

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών.

Γ) Την ιδιότητα του δημοσιογράφου, με την προϋπόθεση ότι αυτός, είτε είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης, είτε έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρία.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και την 10η  Οκτωβρίου 2019 στα γραφεία του Δήμου Φαρσάλων, Πατρόκλου 3, όροφος 1ος, τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής (Πατρόκλου 3, Φάρσαλα, Τ.Κ. 40300).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com