Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Τον δικηγόρο, Βασίλειο Ιωαν. Βράκα, προσέλαβε ως Ειδικό Συνεργάτη ο δήμαρχος Τυρνάβου, Γιάννης Κόκουρας, για να παρέχει συµβουλές και να διατυπώνει εξειδικευµένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέµατα Νοµικής Υποστήριξης του Γραφείου ∆ηµάρχου και του ιδίου του ∆ηµάρχου σχετικά µε τη λειτουργία των οργανωτικών µονάδων του ∆ήµου και των νοµικών προσώπων αυτού, θέµατα δηµοσίου – διοικητικού δικαίου, δηµόσιας διοίκησης, αντιµετώπισης γραφειοκρατίας και διεκπεραιώσεων, τοπικής αυτοδιοίκησης, ρυθµιστικού πλαισίου καθώς επίσης και σε οτιδήποτε του ανατεθεί από τον ∆ήµαρχο.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 19.000,00 ευρώ ετησίως και θα βαρύνει τους KA 6031 και KA 6053.01 του προϋπολογισµού έτους 2019 του ∆ήµου Τυρνάβου.

Ο Βασίλειος Βράκας δικηγορεί στη Λάρισα και είναι μέλος της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com