ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Τυρνάβου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Λάρισας. (αριθ. πρωτ. 14387/07-11-2019 έγγραφο ΦΟΔΣΑ Λάρισας).
 1. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 245 του ν.4555/2018 (αριθ. 20/2019 απόφαση ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ν. Λάρισας).
 2. Παράταση συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014» για την ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ.
 3. Παράταση συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Τυρνάβου».
 4. Αποδοχή επιχορήγησης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».
 5. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην πρόσκληση VIII του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση Προσβασιμότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Τυρνάβου».
 7. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και συμπληρωματική σύμβαση ήσσονος σημασίας του έργου «Αντιπλημμυρικά Έργα Δήμου Τυρνάβου».
 8. Μερική τροποποίηση της αριθ. 135/2019 ΑΔΣ περί ένταξης έργων στο πρόγραμμα επιχορήγησης Δήμων της χώρας «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και κατανομή της 1ης δόσης χρηματοδότησης.
 9. Μερική τροποποίηση της αριθ. 138/2019 ΑΔΣ περί αποδοχής και κατανομής της ΚΑΠ έτους 2019 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγµάτων στον ∆ήµο Τυρνάβου.
 11. Αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο Τυρνάβου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης.–Κατανομή της επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 82856/21-11-2019 απόφαση ΥΠΕΣ).
 12. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. Έτους 2020-2021. (αριθ. πρωτ. 165494/ΓΔ4/22-10-2019 έγγραφο Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων).
 1. Αριθμός θέσεων μεταλυκειακού έτους μαθητείας ΕΠΑΛ στο Δήμο Τυρνάβου.
 2. Τροποποίηση της αριθ. 61/2017 ΑΔΣ περί έγκρισης σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (1/2) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» με κωδικό ΟΠΣ 5003129.
 3. Τροποποίηση της αριθ. 62/2017 ΑΔΣ περί έγκρισης σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (2/2) «Παράρτημα ΡΟΜΑ» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» με κωδικό ΟΠΣ 5003129.
 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο Δήμο Τυρνάβου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» με κωδικό ΟΠΣ 5003129.
 1. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (2 μήνες).
 1. Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2019, κατά το γ΄ τρίμηνο του 2019.
 2. 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2019.
 3. Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στη Π.Ε. Λάρισας για το έτος 2020. (αριθ. πρωτ. οικ.5607/30-10-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας).
 4. Έγκριση συνδιοργάνωσης 17ου Ημιμαραθωνίου αγώνα δρόμου «Τύρναβος-Λάρισα».
 5. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
 6. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 7. Προσκύρωση μη άρτιας και μη οικοδομήσιμης δημοτικής έκτασης εντός του ΟΤ 142 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τυρνάβου.
 8. Προσκύρωση δημοτικού οικοπέδου εντός του ΟΤ 143Β του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τυρνάβου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ