ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Τυρνάβου κατά τη διάρκεια των οποίων αναμένεται να συζητηθούν θέματα που αφορούν τον καθορισμό των διαφόρων δημοτικών τελών, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του 2020.

Πριν από την 1η συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Η 1η συνεδρίαση

Η πρώτη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις  18.30΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε τμήμα Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου στον Αμπελώνα» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ:0010892046, ποσό χρηματοδότησης 600.000,00€, του Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER Νομού Λάρισας της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. -«Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» και καθορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης.
 2. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων «Καρναβάλι-Μπουρανί 2020» του Δήμου Τυρνάβου με την ΚΕΔΗΤ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 3. Καθορισμός Τέλους Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2020.
 4. Καθορισμός Τέλους Καθαριότητας & Φωτισμού του Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2020.
 5. Καθορισμός Τέλους Χρήσης Κτηνοτροφικής Γεώτρησης περιοχής Δαμασουλίου του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2020.
 6. Καθορισμός Τελών & Δικαιωμάτων Νεκροταφείου του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2020.
 7. Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2020.
 8. Καθορισμός Τελών Χρήσεως Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2020.
 9. Καθορισμός Τέλους Διαφήμισης του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2020.
 10. Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2020.
 11. Καθορισμός Τέλους Περιπτέρων και Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Κατασκευής Περιπτέρων στον Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2020.
 12. Καθορισμός Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστων χώρων Ξηραντηρίων στο Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2020.
 13. Καθορισμός Τέλους Άρδευσης στο Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2020.
 14. Καθορισμός Τελών και Δικαιωμάτων χρήσης Σφαγείων στο Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2020.
 15. Καθορισμός Τελών Διέλευσης, Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των εργασιών Διέλευσης Δικτύων στο Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2020.
 16. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2020.

Ο προϋπολογισμός

Η 2η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει στις 19.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2020.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com