ΙΣΟΠΕΔΩΣΕ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΤΟ 1511

Mία καταγραφή από το σεισμό στην Αργιθέα το 1511 φέρνει στη δημοσιότητα ο εκδότης του Θεσσαλικού Ημερολογίου κ. Κώστας Σπανός με ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο fb. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Ενθύμησις ολέθρου, εγένετο εν Λιάσκω[βο, Πετρωτό] σήμερον κγ΄ του γ΄ μηνός [Μαρτίου] από της του ΣΗΙΧ γεννήσεως αφια΄ [1511] ολεθριώτατος μέγας σεισμός εν θ΄ ώρα [3 μ.μ.] της δεκάτης του ιδίου μηνός συνεκλόνισε άπασαν την οικουμένην, βιβλικαί καταστροφαί εγένοντο εν αυτή, αι πύλαι του Άδου ηνεόχθησαν και εισορμώσιν εν αυτώ πλήθη νεκρών. Θρηνώμεν ορώντες κατεδαφησθείσαν την ιεράν ημών μονήν [Αγ. Δημητρίου του Πετρωτού] μεθ’ απάντων των εν αυτή σκηνωμάτων και εν μέσω των λίθων και ξύλων νεκρών των αδελφών συλλειτουργών μοναχών τε και υπηρετών αυτής. φευ η έπαυλις ημών εγεννήθη έρημος, τάφος εκάστου η μονή αυτού, πύρ απετέφρωσε τον άγιον θείον οίκον και εν τη ογδόη ημέρα από του μεγάλου σεισμού υετός [βροχή] μετά κεραυνών και δαιμονιωδών ανέμων έσχον του ολέθρου τον επίλογον. ενταύθα ούσης της θείας οργής ηφάνησμεν διά τας αμαρτίας ημών. γενού κύριε ίλεως μεθ’ ημών. Ιερόθεος ταπεινός δούλος κυρίου, ο της πάλαι ποτέ μονής ταύτης ηγούμενος».

Χρήστος Γκλέζος,Το Λιάσκοβο (Πετρωτό ΚΑρδίτσας), Αθήνα 1999,154, Κώστας Σπανός, Θεσσαλικές Ενθυμήσεις 1404-1881, τ. Β., Λάρισα 2014, 37″.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com