ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13/2

Την ερχόμενη Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου στις 19.00 θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Έγκριση σύνδεσης δημοτικών κτιρίων με το φυσικό αέριο. – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβάσεων σύνδεσης.

Έγκριση της αριθ. 01/2020 μελέτης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» και κατάθεση πρότασης ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης έργου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, σύμφωνα με τη σχετική 081 και αριθ. πρωτ. 4359/22-11-2019 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Λήψη απόφασης περί μη διακοπής ή αλλαγής χρήσης του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, στο πλαίσιο της κατάθεσης πρότασης ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης έργου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, σύμφωνα με τη σχετική 081 και αριθ. πρωτ. 4359/22-11-2019 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Έγκριση της αριθ. 02/2020 μελέτης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» και κατάθεση πρότασης ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης έργου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, σύμφωνα με τη σχετική 081 και αριθ. πρωτ. 4359/22-11-2019 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Λήψη απόφασης περί μη διακοπής ή αλλαγής χρήσης του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, στο πλαίσιο της κατάθεσης πρότασης ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης έργου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 σύμφωνα με τη σχετική 081 και αριθ. πρωτ. 4359/22-11-2019 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018», στο Μέτρο 2.1 Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου της πράξης με τίτλο «Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων» για να: α) προσχωρήσει στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), β) να εξουσιοδοτήσει τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2019 και γ) να ορίσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από την παρούσα σύμβαση.

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων Δήμου Τυρνάβου.

Κατανομή ΚΑΠ έτους 2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (αριθ. πρωτ. 6607/29-01-2020 απόφαση ΥΠ.ΕΣ).

Συμπληρωματική Κατανομή ΚΑΠ έτους 2019, για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (αριθ. πρωτ. 88030/10-12-2019 απόφαση ΥΠ.ΕΣ).

Επί επερωτήσεως της «Λαϊκής Συσπείρωσης Τυρνάβου» αναφορικά με την συγκρότηση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών στο Δήμο Τυρνάβου για το οικονομικό έτος 2020.

Καθορισμός είδους συναλλαγών και ορισμός διαχειριστών τραπεζικού λογαριασμού στην EUROBANK.

Έγκριση διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Τυρνάβου. – Ορισμός μελών Επιτροπής εμποροπανήγυρης.

Έγκριση επιβολής και καθορισμός τελών χρήσης δημοτικών χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Τυρνάβου.

Συγκρότηση Επιτροπής για την τήρηση των όρων του Κανονισμού Πεζοδρομίων, Οδών, Πλατειών κ.λπ. Κοινόχρηστων Χώρων–Περιπτέρων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2020.

Αντιμετώπιση εργασιών καθαρισμού & ευπρεπισμού δημοτικών καταστημάτων & λοιπών δημοτικών κτιρίων Δήμου Τυρνάβου.

Αναπροσαρμογή ή μη μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων.

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών χώρων στις Κοινότητες Αμπελώνα & Αργυροπουλίου.

Επί αιτήσεως της κ. Ζέρβα Βασιλικής, με την οποία ζητά την μείωση μισθώματος.

Επί αιτήσεως της κ. Zverku Kozeta, με την οποία ζητά την παράταση μισθωτικής σχέσης, για το δημοτικό κατάστημα στον Βρυότοπο.

Επί αιτήσεως του κ. Πούλιου Ιωάννη, με την οποία ζητά την παράταση μισθωτικής σχέσης, για το δημοτικό κατάστημα στον Αμπελώνα.

Επί αιτήσεως μισθωτών με τις οποίες ζητούν παράταση μισθωτικής σχέσης δημοτικών καταστημάτων (κυλικεία εντός των ΚΑΠΗ Δελερίων και Ροδιάς).

Επί αιτήσεως της «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ», με την οποία ζητά την συναίνεση για υπεκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στον Τύρναβο.

Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ» του ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.

Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΝΕΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ-ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟ της Κ. ΤΣΙΛΙΛΗΣ Α.Ε.».

Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΝΕΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ των ΒΛΑΧΑΒΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΩΝ/ΝΟΥ».

Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.

Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΝΕΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ του ΧΑΛΚΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Επί αιτήσεως της κ. Νταμπαλέτσιου Αλεξάνδρας, με την οποία ζητά την έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

Επί αιτήσεως της κ. Ανδρεοπούλου Ελισσάβετ, με την οποία ζητά την έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com