ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Η παρούσα ενημέρωση αφορά παντός είδους επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Με επείγουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία ετέθη σε πλήρη εφαρμογή και η υγειονομική διάταξη 47829/23-06-2017 η οποία προσαρμόστηκε στις Κοινοτικές Διατάξεις 852/2004 – 853/2004 – 882/2004- 2023/2006 και υποχρεώνει τις αναφερόμενες επιχειρήσεις στην έκδοση ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΗΣ και συνιστάται, να είναι τοποθετημένο σε εμφανές σημείο.

Το Διάγραμμα  ροής  εκδίδεται  και υπογράφεται από  υγιεινολόγο  ή  τεχνολόγο  τροφίμων και προσδιορίζει τον τρόπο ροής εργασιών στα τρόφιμα και ποτά.

Στο άρθρο 5 της ανωτέρω υγειονομικής διάταξης, επιτακτικά υποχρεώνει την επιχείρηση στην τήρηση των 7 Αρχείων ή στην εφαρμογή του ΗΑCCP. Καταγράφουμε επακριβώς το άρθρο 5 ως ορίστηκε στην Υ.Α.:

«…Άρθρο 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατά την λειτουργία όλων των επιχειρήσεων της παρούσας. Οι υγειονομικά υπεύθυνοι (ορίζονται από την επιχείρηση) των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών οφείλουν να εγκαθιστούν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν διαδικασίες που βασίζονται στις 7 αρχές του HACCP, οι οποίες θα προσαρμόζονται ανάλογα με την επικινδυνότητα και το μέγεθος της επιχείρησης. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών πρέπει να ακολουθούν του Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής εφαρμόζοντας και διατηρώντας πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών του HACCP. Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, κατατάσσονται σε τρία επίπεδα κινδύνου ανάλογα με τη φύση των διεργασιών, το μέγεθος αυτών και την κατηγορία πληθυσμού, με την απαιτούμενη ευελιξία όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του Καν. 852/2004, εφαρμόζοντας αντίστοιχα τις αρχές του HACCP…» ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ

Όλες οι επιχειρήσεις όπως προβλέπεται από την Υγ/κή Διάταξη, είναι ενταγμένες σε κατηγορίες:

Επίπεδο 1 χαμηλού κινδύνου Επίπεδο 2 μεσαίου κινδύνου Επίπεδο 3 Υψηλού κινδύνου

 Κοινοποιούμε  τις κατηγορίες  όπως ακριβώς υφίστανται  στην 47829/23 -06-2017

 

  1. Όπως αναφέρετε όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε διάγραμμα ροής (λόγω κορονοϊού) εφιστούμε ΑΜΕΣΑ την έκδοσή του
  1. Στο επίπεδο 2 και 3, το διάγραμμα ροής συνοδεύεται υποχρεωτικά και με τεχνική έκθεση από τον τεχνολόγο ή υγειονολόγο.
  2. Γνωστοποιούμε προς κάθε συνάδελφο ιδιαίτερα να είναι  προσεκτικός  στην χρέωση  του Διαγράμματος ροής. Πληροφορούμεθα για απαράδεκτες χρεώσεις 200 ή 300 ή 150 ευρώ κ.λ.π.. Σε καμία περίπτωση η χρέωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. γνωστοποιεί ότι από το 2016 έως 31/12/2021 έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Mediterranean Cert I.K.E. Παροχή Υπηρεσιών – Ελέγχου και Πιστοποίηση  – Φυσικών προσώπων – Επιχειρήσεων – Συμβούλου – HACCP – Διαδικτύου και με τον εκπαιδευτικό φορέα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΚ Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.  Εθνικής  Εμβέλειας,  Επίπεδο  2 αρ. αδείας 2000455, καλύπτοντας όλο το φάσμα των αναγκών στα μέλη καταστήματα και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση τροφίμων και ποτών ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ που αφορούν HACCP – ISO κ.λ.π.. Στην περίπτωση που επιχείρηση έχει εφοδιαστεί με HACCP ή πρόκειται, το διάγραμμα ροής δεν χρεώνεται.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ