ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με σημερινή απόφαση του δημάρχου Τυρνάβου Ι. Κόκουρα μετακινείται η υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού/ Οικονοµικού /Οικονοµολόγων, µε Α΄ βαθµό, προϊσταµένη του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης της ∆/νσης Περιβάλλοντος Δήμητρα Ανδρέου και τοποθετείται ως προϊσταµένη του Τµήµατος Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Τυρνάβου.

Ταυτόχρονα μετακινείται ο υπάλληλος κατηγορίας ∆Ε, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών, µε Α΄ βαθµό, αναπληρωτή προϊστάµενο του Τµήµατος
Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Παναγιώτης Μπαντραλέξης και τοποθετείται ως αναπληρωτής προϊστάµενος του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Τυρνάβου.

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και έως την τροποποίηση ή ανάκληση µε όµοια νεότερή της.

loading...