ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΕΠ

Ανακοίνωση – διαμαρτυρία της Ενωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

Η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, και σύσσωμοι οι Εικαστικοί εκπαιδευτικοί εκφράζουμε την έντονη  διαμαρτυρία μας για τις άκρως αντιπαιδαγωγικές και αντιεπιστημονικές τακτικές  του Ι.Ε.Π, διότι παραβλέποντας επιστημονικά και διδακτικά κριτήρια, σκοπεύει να αναθέσει  την εκπόνηση αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών των Εικαστικών και Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και μάλιστα στο Γυμνάσιο, σε «ξένες» προς τις εικαστικές τέχνες ειδικότητες, που οι βασικοί αλλά και οι μεταπτυχιακοί – διδακτορικοί τους τίτλοι, καθώς και τα Δημοσιευμένα Επιστημονικά τους Έργα, δεν είναι συναφή  με τα Γνωστικά Αντικείμενα του υπό ανάθεση έργου.

Με το υπ. αριθμ. 3503/13-10-2020 έγγραφό της η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, και  με το 139056/13-10-2020 έγγραφό της  σχετικά με τις τακτικές  του Η ΕΝ.ΕΚ.ΕΜ, κάλεσαν  ταυτόχρονα  το ΥΠΕΠΘ και το ΙΕΠ σε τροποποίηση των σχετικών Αποφάσεων –Πινάκων, ώστε οι ξένες ειδικότητες να μετακινηθούν στα Μητρώα συνάφειάς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σχετική Πρόσκληση κριτήρια, (σελ. 14, Αρ. Πρωτ.: 2939/27.04.2020). Ζήτησαν την νόμιμη εξέλιξη της διαδικασίας, δηλαδή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ενστάσεων των υποψηφίων εκπονητών που διαθέτουν πιστοποιημένη ακαδημαϊκή Εικαστική Παιδεία από τους υπάρχοντες πίνακες, και την έκδοση συμπληρωματικής Πρόσκλησης για τις υπολειπόμενες θέσεις, για τις οποίες το ΙΕΠ εξέδωσε την από 14.09.20 ανακοίνωση.

Στις 19.10.2020 το ΙΕΠ προέβη σε συμπληρωματική πρόσκληση μόνο για τα μητρώα του Δημοτικού και των εξεταζομένων μαθημάτων του Λυκείου, ενώ στο μητρώο του Γυμνασίου διατηρεί τις «ξένες» προς το φυσικό αντικείμενο ειδικότητες και δεν τις μετακινεί στα μητρώα συνάφειάς τους! Στην συμπληρωματική αυτή Πρόσκληση προέβη πριν ανακοινώσει τα αποτελέσματα των ενστάσεων.

Επίσης ενώ από τον Απρίλιο 2020  έχει πιστωθεί το έργο  του Υπομητρώου για την αναμόρφωση των προγραμμάτων Σπουδών του αντικειμένου «Καλλιτεχνική Παιδεία» του Λυκείου, και παρότι το Υπομητρώο αυτό είναι κενό, δεν εξέδωσε γι αυτό συμπληρωματική πρόσκληση.

Σαν αποτέλεσμα καλεί  υποψήφιους εκπονητές και επόπτες για τις υπολειπόμενες θέσεις των  Εικαστικών  όλων των βαθμίδων πέντε <5>άτομα,  και όχι οκτώ <8> (εννέα  <9> μαζί με το ΥΜ25γ  Καλλιτεχνική Παιδεία Λύκειο), όπως θα έπρεπε να προκύψει,  διότι παραμένουν στα μητρώα του Γυμνασίου και του Δημοτικού οι «ξένες» προς το φυσικό αντικείμενο του Έργου ειδικότητες:

  • Συγκεκριμένα, ο πρώτος κωδικός που επιλέχθηκε για το Υπομητρώο ΥΜ25β): Καλλιτεχνικά (Γυμνάσιο) είναι ουσιαστικά Δάσκαλος ΠΕ70 με διδακτορικό από Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που αφορά κινηματογραφική παιδεία, δηλαδή θεματική του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής που από άποψη συνάφειας ανήκει σε μητρώο της Θεατρικής Αγωγής κλάδου ΠΕ91 και όχι στα Καλλιτεχνικά Μαθήματα του Γυμνασίου, ούτε  στα  Εικαστικά του Δημοτικού.
  • Ακολούθως και ο δεύτερος κωδικός που επιλέχθηκε για το Υπο-μητρώο (ΥΜ25β): Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Γυμνάσιο), είναι πτυχιούχος στη Γαλλική και Ιταλική Φιλολογία ξένου πανεπιστημίου, με μεταπτυχιακό τίτλο στις ΤΠΕ, και διδακτορικό με θεματική για κινηματογράφο και δραματική τέχνη, η οποία ανήκει και πάλι στο Υπομητρώο της Θεατρικής Αγωγής και επιπλέον δεν διαθέτει πιστοποιημένη ακαδημαϊκή Εικαστική Παιδεία.
  • Ομοίως και ο κωδικός που επιλέχθηκε για το Υπο-μητρώο (ΥΜ25α): Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό), του/της είναι Δάσκαλος ΠΕ70, διδάκτορας Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού στη θεματική «Εικαστική Αγωγή με τη χρήση ΤΠΕ», μπορεί το διδακτορικό του ως συναφές στη μοριοδότηση, και επιπλέον έχει συγγράψει συναφή βιβλία «Το αλφάβητο της ζωγραφικής» κλπ., όμως δεν διαθέτει πιστοποιημένη ακαδημαϊκή Εικαστική Παιδεία.
  • Εξίσου αντιεπιστημονικά και παρανόμως εντάχθηκε στο Μητρώο 25β Καλλιτεχνικά/ Πολιτισμός (Γυμνάσιο) επιλεγών-ούσα με πτυχίο Φιλόλογος που δεν διαθέτει πιστοποιημένη ακαδημαϊκή Εικαστική Παιδεία, με μεταδιδακτορική διατριβή σε θέμα «Λαογραφία και διαδικτυακή Εθνογραφία».

Στην καλύτερη περίπτωση, το επιστημονικό έργο των υποψηφίων αυτών περιορίζεται αποκλειστικά σε θεωρητικά συγγράμματα για τις Εικαστικές Τέχνες ή για άλλες Τέχνες μη εικαστικές, δίχως κανένα δείγμα εμπειρίας προσωπικής ή διδακτικής πράξης που να εμπλέκει τη μορφοπλαστική διαδικασία.

Η ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ. επισημαίνει ακόμη, πως καμία αντιστοιχία δεν περιέχουν τα παραπάνω προσόντα, με τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια διδασκόμενα Προγράμματα Σπουδών των κλάδων Εικαστικών Μαθημάτων εκπαιδευτικών Καλών Τεχνών του εξωτερικού. Όπως προκύπτει και από τα βιογραφικά τους, δεν διαθέτουν ούτε διδακτική εμπειρία των αντικειμένων των αντίστοιχων Υπο-μητρώων  στις βαθμίδες ενδιαφέροντος, διότι από την προϋπηρεσία τους, δεν προκύπτει ότι ανέλαβαν την εφαρμογή των ήδη ισχυόντων Π.Σ. στη σχολική δράση, ώστε να μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις μεταρρύθμισής τους.

Η Εικαστική Παιδεία στη Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει ανάγκη από ακαδημαϊκά πιστοποιημένους εικαστικούς, ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη συνάφεια και η πλήρης αντιστοιχία με τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημιακών Σχολών Καλών Τεχνών. Αυτό είναι το βασικότερο κριτήριο επάρκειας των εκπονητών που καλούνται να οργανώσουν τη διδακτέα ύλη στη θεωρία και στην πράξη, να προσδιορίσουν τη φύση των δημιουργικών δραστηριοτήτων, να συμπεριλάβουν το εύρος και τα χαρακτηριστικά της στοχοθεσίας των Εικαστικών μαθημάτων.

Η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματος των υποψηφίων ΠΕ08 για τις  λοιπές διοικητικές παραλείψεις και παρατυπίες, όπως αυτές διενεργήθηκαν κατά τη διαδικασία ερωτήσεων και αιτήσεών τους για την ένταξη στα Υπο-μητρώα των γνωστικών αντικειμένων ανάθεσής τους. Για τους λόγους αυτούς θεωρεί  ότι όλη η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής με βάση τους προσωρινούς πίνακες 9306/11-09-2020 ΑΔΑ: ΩΛ5ΗΟΞΛΔ-ΠΗ9 του ΙΕΠ υπήρξε μεροληπτική και καταχρηστική  και επονείδιστη σε βάρος των γνωστικών αντικειμένων των Υπομητρώων των Εικαστικών Μαθημάτων και των εκπαιδευτικών ΠΕ08.

Επ’ αυτού καλεί εκ νέου σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Έργου της από Απρίλιο 2020 Πρόσκλησης και με την ορθή διοικητική διαδικασία. Ζητά να κενωθούν οι θέσεις των μη συναφών ειδικοτήτων για τα Υπο-μητρώα Εικαστικών, και καλεί τις ξένες ειδικότητες να αποχωρήσουν οικειοθελώς ή/και να καλεστούν να συμμετέχουν σε συναφή του αντικειμένου τους Υπομητρώα. Αναμένει την επίλυση των ενστάσεων του υπάρχοντος Μητρώου και νέα συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Υπομητρώα όλων των βαθμίδων είναι κενά στον πίνακα της Πρόσκλησης και αυτών που θα κενωθούν από τις μη συναφείς ειδικότητες, ώστε να πληρωθούν εξολοκλήρου  με εκπαιδευτικούς που διαθέτουν πιστοποιημένη ακαδημαϊκή εικαστική παιδεία.

Δηλώνει δε, ότι η μη ικανοποίηση των αιτημάτων της, προσβάλει ολόκληρη την ακαδημαϊκή ιδιότητα και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών ΠΕ08, ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις να διδάσκουν το μάθημα των Εικαστικών -Καλλιτεχνικών, ημιμαθείς, ακατάλληλοι όσον αφορά το αντικείμενο αυτών των σπουδών,  το γνωστικό και παιδαγωγικό μέρος της Πράξης, και να δημιουργηθεί ένα παρα-μόρφωμα εκπαιδευτικού υλικού με τα χρήματα των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ