ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την απευθείας ανάθεση των εργασιών αποφάσισε σήμερα ο δήμαρχος

Τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης για τη δημιουργία ειδικών χώρων ενταφιασμού λόγω πανδημίας σε Νεκροταφεία του Δήμου Τυρνάβου (Τυρνάβου και Δαμασίου)», εκτιμώμενης αξίας 19.990,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση αποφάσισε σήμερα ο δήμαρχος Τυρνάβου.

Παράλληλα αποφάσισε την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης για τη δημιουργία ειδικών χώρων ενταφιασμού λόγω πανδημίας σε Νεκροταφεία του Δήμου Τυρνάβου», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στον Θεοδόσιο Μερτζανίδη με έδρα την Λάρισα, έναντι αμοιβής 19.990,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Δ. Λόγω μη ύπαρξης πίστωσης στον Προϋπολογισμό έχει γίνει η πρόβλεψη της δαπάνης σε Κ.Α.Ε. 45.6262.03 που θα ψηφιστεί στην αμέσως επόμενη σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού ύψους 24.800,00€.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή Υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης για τη δημιουργία ειδικών χώρων ενταφιασμού λόγω πανδημίας σε Νεκροταφεία του Δήμου Τυρνάβου»

  • Ενδεικτικές εργασίες με μηχανικά μέσα, σε χώρους Νεκροταφείων του Δήμου Τυρνάβου (Δαμασίου και Τυρνάβου), εξαιρετικά επείγουσες λόγω πανδημίας και έλλειψης θέσεων ταφής

Θα γίνει εξυγίανση εδάφους με απόξεση και πλήρωση με φυτική Γη για καταλληλότητα και θα δημιουργηθούν θέσεις ενταφιασμού για τις άμεσες ανάγκες λόγω Covid19

  • Αποκατάσταση τμημάτων περίφραξης όπου είναι αναγκαίο Οι εργασίες δεν είναι δυνατόν να επιμετρηθούν αναλυτικά

Ενδεικτικό κόστος κατ’ εκτίμηση 19.990,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.797,60€=24.787,60

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com