Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ

Την έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων στη Δ.Ε. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων πρόσκλησης, αναμένεται να δώσει τη Δευτέρα σε συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Τυρνάβου ανάβοντας έτσι το πράσινο φως για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με ιδιώτη, όπως σας είχε ενημερώσει προ ημερών το paidis.com.

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στην εισήγηση που κατατέθηκε προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή αναφορικά με τις προδιαγραφές της υπηρεσίας αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

  1. Αποκομιδή αστικών στερεών αποβλήτων Δ.Ε. Αμπελώνα & μεταφορά τους στον Χ.Υ.Τ.Α. της Τοπικής Κοινότητας Παραποτάμου, της Δ.Ε. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών (εργασία 6 ημερών).

Η αποκομιδή αστικών στερεών αποβλήτων Δ.Ε. Αμπελώνα περιλαμβάνει την αποκομιδή 589 κάδων απορριμμάτων 120 έως 1100 λίτρων, ως εξής:


Δευτέρα-Πέμπτη: Κέντρο, Σαρακίνα, Μπακοπουλέικα έως όρια Βρυοτόπου
Θα πραγματοποιείται 6 ημέρες/εβδομάδα με 1 απορριμματοφόρο, το οποίο θα εκτελεί τα προγράμματα μετά από υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας, ως ακολούθως:

Τρίτη-Παρασκευή: Κέντρο, Τρέμι Μαχαλά, Προφήτης Ηλίας, Αγ. Κων/νος, Καρκατζί (+Λαϊκή κάθε Παρασκευή)

Τετάρτη-Σάββατο: Κέντρο Αμπελώνα, Βρυότοπος, Δελέρια, Ροδιά.

Ο ανάδοχος θα εκτελεί εργασίες αποκομιδής αστικών απορριμμάτων στην Δ.Ε. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και έμπειρο προσωπικό (οδηγοί και συνοδοί εργάτες αποκομιδής), με δική του ευθύνη και δαπάνες. Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, για χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών.

Τέλος, η απόθεση των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται στον νόμιμα λειτουργούντα χώρο του προαναφερόμενου Χ.Υ.Τ.Α.

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου ορίζονται όλες οι κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά τετράγωνα, οδοί, πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι της Δ.Ε. Αμπελώνα που είναι αποθηκευμένα απορρίμματα εντός και εκτός των τυποποιημένων κάδων απορριμμάτων που έχουν τοποθετηθεί ή θα τοποθετηθούν οποτεδήποτε και οπουδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης, στην Δ.Ε. Αμπελώνα

Ακόμη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί την αποκομιδή των απορριμμάτων αφενός από τις τοποθεσίες που θα του υποδειχθούν, αφετέρου από τις περιοχές στις οποίες ο Δήμος θα τοποθετήσει νέους κάδους, είτε από οποιαδήποτε άλλα σημεία θα του υποδειχθούν από την προϊσταμένη αρχή στη περίπτωση που η τοποθέτηση κάδων είναι αδύνατη. Η συλλογή των απορριμμάτων θα γίνεται, είτε αυτά βρίσκονται εντός, είτε εκτός των κάδων απορριμμάτων ενώ ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να απομακρύνει οποιοδήποτε υπόλειμμα αστικών αποβλήτων που βρίσκεται γύρω ή κάτω από τον κάδο.

Ο ανάδοχος με αποκλειστική του ευθύνη θα επαναφέρει τους κάδους στις καθορισμένες από τον Δήμο θέσεις και θα μεριμνά για την καλή λειτουργία τους (τροχοί, φρένο, καπάκι, ποδωστήριο κ.λπ.).

Μετά την αποκομιδή πραγματοποιείται η μεταφορά τους στον Χ.Υ.Τ.Α. της Τοπικής Κοινότητας Παραποτάμου, της Δ.Ε. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών.

ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος της υπηρεσίας αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι για 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το συνολικό κόστος καθαρής αξίας 19.967,81 € και 4.792,27 € για κόστος Φ.Π.Α. (24%), με τελική δαπάνη 24.760,08 €

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com