ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 7

Έως τη Δευτέρα 10 Μαΐου θα μπορούν να υποβάλλουν τις τελικές αιτήσεις για να λάβουν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την είσπραξη της συγκεκριμένης ενίσχυσης και πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων ανοίγει σήμερα. Στόχος είναι να υποβληθούν άμεσα οι αιτήσεις από τους δικαιούχους και να πραγματοποιηθούν οι πρώτες πληρωμές τη Μεγάλη Πέμπτη.

Με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση, κόβονται περίπου 400.000 από τους 704.604 που έχουν υποβάλει αρχικές αιτήσεις για την 7η Επιστρεπτέα Προκαταβολή και οι τελικοί δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 300.000.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και όλες οι άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιλογής και τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης καθορίζονται με νέα κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδώνιδος Γεωργιάδη, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεοδώρου Σκυλακάκη και του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου. Από την απόφαση προκύπτει ότι τα ποσά που θα καταβληθούν κυμαίνονται από 1.000 έως 100.000 ευρώ.

Το 50% του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Αυγούστου 2021. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς, ενώ έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.

Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται αποπληρώνεται σε εξήντα (60) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τους τελικούς όρους που καθορίζει η απόφαση, δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7 είναι οι επιχειρήσεις που:

α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως, έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της Covid-19 και έχουν υποβάλει οικονομικά στοιχεία και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport».

β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν ως εξής:

βα) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019,

ββ) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2019 μέχρι 28η Φεβρουαρίου 2021.

γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.

ε) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, ως ακολούθως:

i) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021, όπως αυτό έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, παρουσιάζει μείωση τουλάχιστον κατά 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς (κύκλο εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020, αν ο κύκλος εργασιών του Μαρτίου 2020 ήταν μεγαλύτερος του κύκλου εργασιών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, ή κύκλο εργασιών του πρώτου διμήνου του 2020 προσαυξημένου κατά 50%, αν ο κύκλος εργασιών του Μαρτίου 2020 ήταν μικρότερος του κύκλου εργασιών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020). Πρόσθετη προϋπόθεση ο κύκλος εργασιών αναφοράς να είναι μεγαλύτερος από 450 ευρώ.

Επιπλέον των ανωτέρω κριτηρίων, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών το έτος 2020 συνολικά σε σχέση με το έτος 2019.

Από το κριτήριο περί μη ετήσιας αύξησης τζίρου εξαιρούνται επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους περιγραφόμενους σε παράρτημα, το οποίο συνοδεύει την ΚΥΑ ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο παράρτημα αυτό, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021. Στο παράρτημα αυτό περιλαμβάνονται οι ΚΑΔ επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή ή υποχρεώθηκαν σε δραστικό περιορισμό των δραστηριοτήτων τους (επιχειρήσεις των κλάδων του λιανεμπορίου, των μεταφορών, του αθλητισμού, του πολιτισμού και άλλων πληγέντων κλάδων).

ii) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες, το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον, σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς και επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς είναι μεγαλύτερα από 450 ευρώ.

Επιπλέον των ανωτέρω κριτηρίων, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να μην παρουσιάζουν αύξηση των ακαθάριστων εσόδων το έτος 2020 συνολικά σε σχέση με το έτος 2019.

Από το κριτήριο του προηγούμενου εδαφίου, περί μη ετήσιας αύξησης τζίρου, εξαιρούνται επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους περιγραφόμενους στο παράρτημα, το οποίο συνοδεύει την ΚΥΑ είτε έχουν ενεργό κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας έναν από τους περιγραφόμενους στο παράρτημα αυτό, στον οποίο αντιστοιχούν ακαθάριστα έσοδα φορολογικού έτους 2019 μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021.

Ύψος ενίσχυσης

* Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως:

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:

Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς-άθροισμα κύκλου εργασιών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021) Χ ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών]-[αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή] – ποσό Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6 που έλαβε η επιχείρηση

Ο κύκλος εργασιών του μηνός ή των μηνών που είναι αρνητικός, θεωρείται για σκοπούς της παρούσας ίσος με μηδέν.

β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:

Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς-άθροισμα ακαθάριστων εσόδων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021) x ποσοστιαία διαφορά εσόδων-εξόδων]-[αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή]-ποσό Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6 που έλαβε η επιχείρηση.

Τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός ή των μηνών που είναι αρνητικά θεωρούνται για τους σκοπούς υπολογισμού της ενίσχυσης ίσα με μηδέν.

* Η ενίσχυση που προκύπτει δεν μπορεί να είναι κατώτερη των ακόλουθων ορίων:

α) Για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους περιγραφόμενους στο παράρτημα, το οποίο συνοδεύει την ΚΥΑ είτε έχουν ενεργό κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας έναν από τους περιγραφόμενους στο παράρτημα αυτό, στον οποίο αντιστοιχούν ακαθάριστα έσοδα φορολογικού έτους 2019 μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021:

i) 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Μαρτίου 2021,

ii) 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν 1 έως 5 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Μαρτίου 2021,

iii) 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των 5 εργαζομένων και έως 20 εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Μαρτίου 2021,

iv) 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των 20 εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Μαρτίου 2021.

Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 04.01.2021 λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την έναρξη.

β) Για τις λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση που προκύπτει δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 1.000 ευρώ.

Η ενίσχυση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ. Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο την 1η Μαρτίου 2021 και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή, η ενίσχυση που προκύπτει δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ.

Ποσοστό και τρόπος αποπληρωμής

Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Αυγούστου 2021. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς 0,64%.

Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.

Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης που επιστρέφεται, αποπληρώνεται σε εξήντα (60) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.

Του Γιώργου Παλαιτσάκη, από την έντυπη έκδοση της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ