ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΣΕΙ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Τη διενέργεια της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ: ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 29.950,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, αποφάσισε ο δήμαρχος Τυρνάβου που προχώρησε και στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης.
Ανάδοχος της απ’ ευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ: ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», είναι η εταιρεία LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., με έδρα την Θεσσαλονίκη έναντι αμοιβής 29.950,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Τί προβλέπει η σύμβαση

Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) εντός των ορίων του Δήμου έχει ως στόχο την κατά το δυνατόν αρτιότερη και ολοκληρωμένη εκπόνηση ενός προγράμματος καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζή μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Σκοπός της διαδικασίας είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 30-6117.27 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και του οικονομικού έτους 2023 (Αρ. Αποφ. Δημάρχου «ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης»: 417/29-8-2022).

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός του ΣΑΠ μεταξύ άλλων είναι:
α) να προσδιορίσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών που θα συνδυάζει τον χωροταξικό – πολεοδομικό – αστικό σχεδιασμό και τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό

β) να καθιερώσει ένα πλαίσιο σχεδιασμού με βάση το οποίο οποιαδήποτε επέμβαση στον αστικό χώρο να έχει την κατεύθυνση της αναζωογόνησης, της ανάπλασης, της προώθησης όλων των φιλικών μέσων μετακίνησης και της διευκόλυνσης των ευάλωτων χρηστών, της προώθησης του βιοκλιματικού σχεδιασμού τόσο του δημόσιου χώρου όσο και του κτιριακού αποθέματος.

γ) να αποτελέσει ένα εργαλείο χάραξης πολιτικής, υποστήριξης και λήψης αποφάσεων, προωθώντας το σχεδιασμό επενδύσεων και την προετοιμασία έργων, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λύσεων και επιλογών για την προσβασιμότητα στα ζητήματα αρμοδιότητας του Δήμου.

Οι Στόχοι του παρόντας Σχεδίου διακρίνονται σε Γενικούς και Ειδικούς, ως ακολούθως:

1. Γενικοί στόχοι του ΣΑΠ είναι :

• να παρέχει ολοκληρωμένη στρατηγική στο θέμα της προσβασιμότητας (οριζόντιος χαρακτήρας)

• να εξασφαλίσει την επίτευξη των εύλογων προσαρμογών με όρους ασφάλειας, τεχνικής διαχειρισιμότητας και οικονομικής εφικτότητας

• να ορίσει αρμοδιότητες και διαδικασίες ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του

• να προτείνει κοινά πρότυπα και προδιαγραφές

• να δημιουργήσει μηχανισμούς ένταξης των ραγδαία αναπτυσσόμενων νέων τεχνολογιών

• να ορίσει μέτρα και δράσεις για την δικτύωση, την επικοινωνία – ενημέρωση και την σχετική εκπαίδευση επί θεμάτων προσβασιμότητας

2. Ειδικοί στόχοι του ΣΑΠ είναι :

• Ο εκσυγχρονισμός των σχετικών λύσεων σχεδιασμού και των κανονιστικών ρυθμίσεων για θέματα προσβασιμότητας στο δομημένο και το φυσικό περιβάλλον

• Ο εκσυγχρονισμός των σχετικών λύσεων σχεδιασμού και των κανονιστικών ρυθμίσεων για θέματα προσβασιμότητας της ιδιαίτερης περίπτωσης των διατηρητέων κτιρίων και μνημείων

• Ο εκσυγχρονισμός των σχετικών λύσεων σχεδιασμού για τα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τους υπαίθριους χώρους για να δοθεί πρόσβαση σε όλες τις μορφές των εμποδιζόμενων ατόμων (ηλικιωμένοι, γονείς με καρότσι, επιβάτες με βαλίτσες κλπ) και της εποχικότητας (π.χ. περίοδοι με έντονη τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς μήνες)

• Ο συσχετισμός και συνέργεια των αρχών σχεδιασμού για την προσβασιμότητα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό για την Πολιτική Προστασία

• Η προώθηση καινοτόμων εφαρμογών, υπηρεσιών και προϊόντων που ενισχύουν την προσβασιμότητα στο φυσικό και το δομημένο περιβάλλον.