ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, η εκµίσθωση του κατωτέρω δηµοτικού καταστήµατος που βρίσκεται στον Αµπελώνα στην οδό ∆ηµοκρατίας αριθ.10.
Πρόκειται για ισόγειο δηµοτικό κατάστηµα επιφάνειας 144,08 τµ και τιμή εκκίνησης για το ενοίκιο είναι 350,00€/µήνα

Η δηµοπρασία για την εκµίσθωση του δηµοτικού καταστήµατος θα διεξαχθεί την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10.00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Τυρνάβου, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.
Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει στην Επιτροπή:

1. φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του,

2. βεβαίωση δηµοτικής ενηµερότητας του ιδίου και του εγγυητή του,

3. βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας του ίδιου,

4. γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων περί καταθέσεως σε αυτό οµολογιών ∆ηµοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισµού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ως εγγύηση για συµµετοχή στον διαγωνισµό, ποσού ίσου µε το 10% των ετησίων µισθωµάτων της πρώτης προσφοράς για το ανωτέρω ακίνητο, ήτοι τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420,00€),

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισµού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης, που εγκρίθηκαν µε την αριθ. 192/2023 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:90ΙΝΩΗΚ-ΓΓΓ), βρίσκονται στο ∆ήµο Τυρνάβου, των οποίων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, υπεύθυνη κ.Σακούτσιου Βασιλική, τηλ.2492350136.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ