ΚΙ ΟΜΩΣ ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ!

23/07/2015 Paidis.com 0

[…] το πρό­γραμ­μα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν υλο­ποι­ή­θη­κε ποτέ. Και επει­δή ποτέ δεν δο­κι­μά­στη­κε, η «δια­πί­στω­ση» πως «δεν υπήρ­χε εναλ­λα­κτι­κή λύση» πέρα από τη συν­θη­κο­λό­γη­ση, είναι […]