Δικαιολογητικά για τη νομιμοποίηση γεωτρήσεων

Συνεχίζεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η υποβολή δικαιολογητικών από τους αγρότες για την χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις – πηγάδια, σύμφωνα με την ΚΥΑ 150559/16-6-2011 (ΦΕΚ 1440 β΄) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους που ακολούθησαν (150895/13-9-2011 και 150997/4-10-2011).

Τα δικαιολογητικά, τα οποία  θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα, δηλαδή  έως τις 16 Δεκεμβρίου 2011, προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα, σύμφωνα με την ως άνω οριζόμενη ΚΥΑ και τις εγκυκλίους, είναι τα εξής:

1. Αίτηση – δήλωση, που  χορηγείται από τις  Υπηρεσίες:

– Τμήμα Υδροοικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας Φαρσάλων 148, τηλ 2410

670388

– Τμήμα Περιβάλλοντος – Υδροοικονομίας Περιφερειακής  Ενότητας Λάρισας, Φαρσάλων 148 τηλ 2410 670399

– Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Τυρνάβου   τηλ 24920 22251

– Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Ελασσόνας τηλ 24930 29710-711

– Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Φαρσάλων τηλ 24910 22294

– Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Πυργετού   τηλ 24950 41204

– Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Συκουρίου  τηλ 24950 51484

2. Αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ (βεβαίωση πρώτης ηλεκτροδότησης)  όπου δεν υπάρχει άδεια ή άλλης  δημόσιας αρχής.

3. Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ή συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει κυριότητα   ή συμφωνητικό μίσθωσης.

4. Χάρτης ( 1:5000) ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις ενότητες και τους κωδικούς των αγροτεμαχίων, ή απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του έργου υδροληψίας  ( Χ , Ψ , Ζ )     σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 , καθώς  και οι πλησιέστερες υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 200 μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Eνώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ-ΠΑΣΕΓΕΣ για την προμήθεια των ανωτέρων ορθοφωτοχαρτών.

5. Περιβαλλοντική έκθεση ( το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ) εφόσον η ετήσια αντλούμενη ποσότητα   νερού δεν ξεπερνά  τα 100.000 m³ , Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ποσότητα > 100.000 m³.

6. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητα του για την χρήση που  αναφέρεται στην   Αίτηση ( χημική ή μικροβιολογική ανάλυση νερού από Πιστοποιημένο Εργαστήριο )

7. Σε περιοχές όπου υφίστανται συλλογικά δίκτυα διαχείρισης νερού , βεβαίωση φορέα περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο.

8. Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

Κατά την υποβολή της αίτησης –δήλωσης από  κάθε ενδιαφερόμενο και των άλλων παραπάνω δικαιολογητικών , για τις υφιστάμενες  αρδευτικές γεωτρήσεις – πηγάδια με ετήσια  αντλούμενη ποσότητα   < 100.000 m³  , δεν απαιτείται η συμμετοχή ή σύμπραξη ανθρώπων κατόχων  ειδικού πτυχίου κ.λ.π.

Η συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων γίνεται με ευθύνη των ενδιαφερομένων ο οποίος εφόσον χρειασθεί βοήθεια, έχει την ευχέρεια να συμβουλευθεί  τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας  ή όποιον κρίνει κατάλληλο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com