ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

john (5)Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Αντιπεριφέρειας Λάρισας και της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΔΑΣΤΑ), από την Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας κ. Ρένα Καραλαριώτου και τον Αναπληρωτή Πρύτανη – Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα.

Μέσα από το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, τόσο η Αντιπεριφέρεια Λάρισας όσο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δηλώνουν ότι επιθυμούν και προτίθενται να συνεργαστούν με καλή πίστη για τη σύνδεση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την αγορά εργασίας.

Σε δηλώσεις της η κ. Καραλαριώτου επεσήμανε: «Για να μπορέσουμε ως χώρα να ορθοποδήσουμε και να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, πρέπει να κατευθυνθούμε σε πολιτικές που προάγουν την αύξηση της απασχόλησης των νέων, ιδιαίτερα σε τομείς της σύγχρονης οικονομίας που σχετίζονται με την καινοτομία, την έρευνα και την εξωστρέφεια της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Κομβικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να παίξει ο ακαδημαϊκός κόσμος, τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Προς αυτή τη κατεύθυνση υπογράφουμε σήμερα ένα Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με σκοπό τη συνένωση των δυνάμεών μας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας κι εμπειριών, παρέχοντας αμοιβαίες διευκολύνσεις για την αντιμετώπιση όλων των συναφών θεμάτων και αναλαμβάνοντας από κοινού σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις. Πάγια πολιτική της Αντιπεριφέρειας Λάρισας είναι να υποστηρίζει κοινωνικές και  επιχειρηματικές δραστηριότητες που προάγουν τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον και προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα της απασχόλησης, κυρίως των νέων. Οι σημερινοί νέοι, οι σπουδαστές, είναι οι επιχειρηματίες του μέλλοντος και πρωτοβουλίες σαν αυτή  βοηθούν τους νέους να πραγματοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και αφετέρου, συμβάλει θετικά στη δύσκολη συγκυρία που διανύει η χώρα μας».

Από την πλευρά του ο κ. Κουρέτας τόνισε: «Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην προσπάθειά του να διασυνδεθεί πιο ισχυρά με την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, θεώρησε ότι θα πρέπει να προχωρήσει στην υπογραφή ενός Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, στο πλαίσιο του γραφείου ΔΑΣΤΑ, που αφορά στη σταδιοδρομία των φοιτητών. Στόχος είναι να υπάρξει καλύτερη συνεργασία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Θεωρούμε ότι το Πρωτόκολλο αποτελεί την απαρχή μίας συνεργασίας που θα ευοδώσει καρπούς προς όφελος των σπουδαστών που αποτελούν τους επιχειρηματίες του αύριο, αυτούς που με την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών στον επιχειρηματικό στίβο θα συμβάλλουν στην τόνωση της τοπικής μας οικονομίας».

Κοινοί στόχο των δύο φορέων

Η Αντιπεριφέρεια Λάρισας και η ΔΑΣΤΑ προχώρησαν στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας έχοντας αναγνωρίσει την κρισιμότητα της προώθησης της δημιουργικής απασχόλησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη των οικονομιών, την ανάγκη της δημιουργίας νέων εργαλείων και δομών για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων, την ενδυνάμωση της συμμετοχής, την εξωστρέφεια και την κοινωνική υπευθυνότητα (λογοδοσία), την σπουδαιότητα της αναδιάρθρωσης του παραγωγικού δυναμικού και της ενδυνάμωσης των δεσμών μεταξύ της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Κοινοί στόχοι και των δύο φορέων είναι:

Α) Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων για την ανάδειξη και τη διάδοση πολιτικών απασχόλησης των νέων σε θέσεις ευθύνης και με δημιουργικούς όρους

Β) Η ενίσχυση των πολιτικών που προάγουν την αύξηση της απασχόλησης των νέων, ιδιαίτερα σε τομείς που σχετίζονται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομίας, καθώς και την επιχειρηματική πρωτοβουλία

Γ) Η βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων, ώστε να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη παραγωγική πραγματικότητα και στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας, και

Δ) Η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Γενική αποστολή της ΔΑΣΤΑ

Η αποστολή της ΔΑΣΤΑ έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2007-2013».  Η ΔΑΣΤΑ έχει ως στόχο την ανάπτυξη της στρατηγικής, του οράματος και των πολιτικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και τη σταδιοδρομία των φοιτητών του.