ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ι. ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 22ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι. ). Το Πρόγραμμα παρέχεται από το Μετεκπαιδευτικό Κέντρο στην Ε.Π.Ι. που ιδρύθηκε και λειτουργεί στο ΕΚΑΒ (Ν. 2345/12-10-95)

και θα υλοποιηθεί για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης.
Διαρκεί ένα έτος και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, φροντιστηριακή εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση.
Στο τέλος του προγράμματος και μετά από επιτυχή αξιολόγηση, χορηγείται στους αποφοιτήσαντες Πιστοποιητικό Επάρκειας στην Ε.Π.Ι.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας (το έντυπο χορηγείται από το ΕΚΑΒ) από 19/06/2017 μέχρι 07/07/2017, συνοδευόμενη από:
1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Ιατρικής Σχολής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένης.
2. Φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.
3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας, εφόσον υπάρχει.
(Αντί των παραπάνω δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν Βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου).
4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
5. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις κατά τόπους γραμματείες του ΕΚΑΒ :
ΕΚΑΒ Αθήνας: τηλ. 2132143136 & 2132143138
ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: τηλ. 2310397113 & 2310397155
ΕΚΑΒ Ηρακλείου : τηλ. 2810377213
και στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ www.ekab.gr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.