ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ 6 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Τυρνάβου θα γίνει δημοπρασία για την εκμίσθωση 6 θέσεων περιπτέρων που βρίσκονται στο Δήμο Τυρνάβου, και ειδικότερα 1 στον Αμπελώνα, 1 στον Τύρναβο, 3 στο Αργυροπούλι και 1 στο Βρυότοπο.

Οι ακριβείς θέσεις που δημοπρατούνται είναι:

α/α Δη μοτική/Τ οπική Κοινότητα Θέση Παρατηρήσεις
1 Δ.Κ. Αμπελώνα Οδός Θερμοπυλών 36 Κενωθείσα

Θέση

2 Δ.Κ. Τυρνάβου Οδός Ειρήνης (πλησίον supermarket Lidl) Νέα Θέση
3 Τ.Κ.

Αργυροπουλίου

Γωνία δημοτικού σχολείου Κενωθείσα

Θέση

 

4 Τ.Κ.

Αργυροπουλίου

ΒΑ γωνία πλατείας Αργυροπουλίου Κενωθείσα

Θέση

5 Τ.Κ.

Αργυροπουλίου

ΒΔ γωνία πλατείας Αργυροπουλίου Κενωθείσα

Θέση

6 Τ.Κ. Βρυοτόπου Πεζοδρόμιο έμπροσθεν πλατείας Βρυοτόπου Νέα Θέση

 

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Τυρνάβου την 24η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη, η οποία αρχίζει από την υπογραφή των οικείων συμφωνητικών, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο μισθωτής δύναται να αποχωρήσει μετά από έγγραφη προειδοποίηση ή με δήλωσή του, τουλάχιστον ένα μήνα πριν.

Ο Δήμος Τυρνάβου διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του να λύσει τη σύμβαση σε περίπτωση παράβασης των όρων του μισθωτηρίου και μετά από έγγραφη προειδοποίηση.

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του ενιαίου ιιιισθώ»ατος των ανωτέρω θέσεων περιπτέρων ορίζεται ως εξής:

α/α Δη μοτική/Τ οπική Κοινότητα Θέση Ποσό α’ προσφοράς/μήνα
1 Δ.Κ. Αμπελώνα Οδός Θερμοπυλών 36 80,00 €
2 Δ.Κ. Τυρνάβου Οδός Ειρήνης (πλησίον supermarket Lidl) 80,00 €
3 Τ.Κ. Αργυροπουλίου Γωνία δημοτικού σχολείου 60,00 €
4 Τ.Κ. Αργυροπουλίου ΒΑ γωνία πλατείας Αργυροπουλίου 60,00 €
5 Τ.Κ. Αργυροπουλίου ΒΔ γωνία πλατείας Αργυροπουλίου 60,00 €
6 Τ.Κ. Βρυοτόπου Πεζοδρόμιο έμπροσθεν πλατείας Βρυοτόπου 50,00 €

Κάθε αύξηση της προσφοράς από την πρώτη και μετά θα γίνεται κατά πέντε (5,00€) ευρώ.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ