ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών θα πραγματοποιηθει στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι την Πέμπτη 20.12.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., με θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Απολογισμός – Ισολογισμός Δήμου Τεμπών, έτους 2017

Στη συνέχεια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι την Πέμπτη 20.12.2018, στις 8:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αναμόρφωση (12η) προϋπολογισμού

Έγκριση Εκθέσεων Οικον. Καταστάσεων Γ’ τριμήνου 2018

Προσδιορισμός  Δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ επενδυτικών αναγκών (ΣΑΤΑ)

Αποδοχή ποσών & κατανομή

Διαγραφές ποσών κ.λπ.

Καθορισμός κατηγοριών που θα δικαιούνται μειωμένο τέλος ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας

Παράταση σύμβασης Προμήθειας Καυσίμων έτους 2018

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ

Αποδοχή απόφασης ένταξης – χρηματοδότησης του έργου: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4.000 lit ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Αποδοχή απόφασης ένταξης – χρηματοδότησης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Αποδοχή απόφασης ένταξης – χρηματοδότησης του έργου: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Αποδοχή απόφασης ένταξης – χρηματοδότησης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ

Επί αιτήσεως Μαγδαληνής ΣΑΙΤΗ, για τροποποίηση ορίων οικοπέδου.

Συγκρότηση Επιτροπής Εκποίησης – Εκμίσθωσης, για το έτος 2019

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών (Ν.4412/2016), για το 2019.

Συγκρότηση Επιτροπής  Παραλαβής Υπηρεσιών (Ν.4412/2016), για το 2019.

Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Αποδοχή όρων για τη λήψη δανείου από το ΤΠ&Δ, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτ. Οικον. & Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β’/27-8-2018) και ισχύει.

Γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση ΑΕΠΟ & Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης Εξωραϊστικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) της Δραστηριότητας «Εκμετάλλευση Λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (άργιλος πλινθοκεραμοποιίας)»

Γνωμοδότηση, για έγκριση επέμβασης και έκδοσης άδειας δόμησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ενός Κτηματικής Περιφέρειας Ευαγγελισμού Δήμου Τεμπών

Έγκριση  εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων  στη θέση «ΜΕΡΓΙΑΣ» και «ΚΑΡΥΕΣ» της Τ.Κ. Πυργετού, για σταβλικές εγκαταστάσεις

Πρόθεση εκμίσθωσης

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com