55 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8 μηνών συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ανταποδοτικού χαρακτήρα ανακοίνωσε σήμερα η Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).

Οι θέσεις βάσει ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 8 μήνες 13
ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών 8 μήνες 7
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών οχημάτων 8 μήνες 1
ΔΕ Οδηγών φορτηγών

[Γ (C) Κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]

8 μήνες 5
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 8 μήνες 2
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών οχημάτων 8 μήνες 2
ΔΕ Ηλεκτρολόγων – συντηρητών 8 μήνες 8
ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικού μηχανήματος (εκσκαφέα – φορτωτή) 8 μήνες 3
ΔΕ Καταμετρητών 8 μήνες 2
ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 8 μήνες 2
ΥΕ Καθαρίστρια 8 μήνες 1
ΥΕ Υπονομοποιών οικοδόμων 8 μήνες 9

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Λαρισαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com