ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, η εκµίσθωση του δηµοτικού καταστήµατος που βρίσκεται στην Κ. Τυρνάβου εντός του Αθλητικού Κέντρου. Πρόκειται για το ισόγειο κατάστηµα επιφάνειας 131,82τ.µ. με τιμή πρώτης προσφοράς 500,00 €/µήνα.

Η δηµοπρασία για την εκµίσθωση του δηµοτικού καταστήµατος θα διεξαχθεί την Τρίτη 15 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 10.00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Τυρνάβου.

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει στην Επιτροπή:
1. φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
2. βεβαίωση δηµοτικής ενηµερότητας του ιδίου και του εγγυητή του
3. βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας του ίδιου,
4. βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ίδιου,
5. γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων περί καταθέσεως σε αυτό οµολογιών ∆ηµοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισµού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ως εγγύηση για συµµετοχή στον διαγωνισµό, ποσού ίσου µε το 10% των ετησίων µισθωµάτων της πρώτης προσφοράς για το ανωτέρω ακίνητο ήτοι εξακόσια ευρώ (600,00€),
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισµού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µισθίο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης, που εγκρίθηκαν µε την αριθ. 206/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 616ΡΩΗΚ-263), βρίσκονται στο ∆ήµο Τυρνάβου, των οποίων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες κατόπιν ραντεβού, υπεύθυνη κ.Σακούτσιου Βασιλική, τηλ.2492350136.

Για να δείτε τους όρους της διακήρυξης πατήστε ΕΔΩ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ