ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΖΗΤΑ Ο Κ. ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ

Καθημερινά αναρτώνται στη «Διαύγεια» δεκάδες αποφάσεις από υπηρεσίες Νοσοκομείων στις οποίες αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των ασθενών (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ηλικία, ασφαλιστικός φορέας, πάθηση). Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη απόφαση του Διοικητή του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ περί έγκρισης εμφύτευσης απινιδωτή σε ασθενή,

στην οποία αναφέρεται το όνομα, η ηλικία και η πάθηση του ασθενούς.  Είναι αυτονόητο ότι η ανάρτηση των πράξεων όλων των οργάνων της Διοίκησης στη Διαύγεια είναι αναγκαία, γιατί μόνο έτσι εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης δημόσιας εξουσίας.

Ωστόσο, η ακολουθούμενη πρακτική παραβιάζει πληθώρα διατάξεων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 εδ. 1 (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα) του ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4057/2012, «Δεν αναρτώνται πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία».

Επίσης, ο ν. 2749/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» περιέχει μια σειρά διατάξεων, οι οποίες προβλέπουν κυρώσεις διοικητικές (άρθρο 21), ποινικές (άρθρο 22) και ζητήματα αστικής ευθύνης (άρθρο 23). Επιπλέον, στις 27/04/2016 εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για «την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ» που περιέχει καινοτομίες, όπως η εισαγωγή νέων δικαιωμάτων, το δικαίωμα στη λήθη και στη φορητότητα, το ενισχυμένο πλέγμα υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας, οι ειδικές προστατευτικές ρυθμίσεις για τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών και η ρητή δυνατότητα ανάκλησης συγκατάθεσης του υποκειμένου.

Η ακολουθούμενη, παράνομη πρακτική των νοσοκομείων αναδεικνύει την έλλειψη κοινού τρόπου διαχείρισης των δεδομένων υγείας των ασθενών από τα νοσοκομεία αφενός και τον κίνδυνο δικαστικής προσφυγής ασθενών που θίγονται και επιδίκασης αποζημίωσης εις βάρος του Δημοσίου αφετέρου.

Ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας, ρωτά τον Υπουργό:  Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί, ώστε να υπάρχει απαρέγκλιτη τήρηση του νομικού πλαισίου αφενός και ενιαίος τρόπος διαχείρισης των δεδομένων υγείας των ασθενών από τα νοσοκομεία αφετέρου; Τι έχει πράξει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο τόσο της ρυθμιστικής όσο και της ελεγκτικής της αρμοδιότητας;

Έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου για παραβίαση των δεδομένων υγείας ασθενών; Εάν ναι, ποιο είναι το συνολικό ποσό που έχει εκταμιευτεί από το Υπουργείο Υγείας σε εκτέλεση αυτών;

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com