Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 6 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας που όρισε ότι οι 6 προσφεύγοντες σε αυτό διευθυντές θα πρέπει να αντικατασταθούν στις 30 Ιουνίου 2018 δημοσιεύει σήμερα το paidis.com για να αναδειχθεί το σκεπτικό της απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης της απόφασης της Π.Δ.Ε Θεσσαλίας για απομάκρυνσή τους από τις θέσεις λόγω των εκπρόθεσμων δηλώσεων.

Στην απόφαση αναφέρονται τα παρακάτω:

“Το Δικαστήριο, ως Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Εισηγητή της υποθέσεως που εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν, ανέπτυξε τη γνώμη του γι’ αυτά και μελέτησε τη δικογραφία καθώς και τις σχετικές διατάξεις.

Αποφασίζει τα εξής:

  1. Επειδή, γιο την κρινόμενη αίτηση, καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο.
  2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, οι αιτούντες, μόνιμοι υπάλληλοι (εκπαιδευτικοί), ζητούν παραδεκτώς την αναστολή εκτέλεσης, 1) της με αρ. πρ. 14466/15-12-2017 απόφασης του Περιφερειακού Δκυθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με την οποία ανακαλούνται οι τοποθετήσεις τους σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων, οι οποίες είχαν γίνει με την αρ. πρ. 8143/28- 7-2017 του ιδίου οργάνου και 2) κάθε άλλης πράξης και παράλειψης, συναφούς προς τις ανωτέρω πράξεις. Η αναστολή ζητείται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης (Α.Κ. 181/18-12-2017), που έχει ασκηθεί κατά της ανωτέρω πράξης, για την οποία δεν έχει οριστεί δικάσιμος.
  3. Επειδή, στο άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο -της Επικρατείας* -οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται και στις υπαγόμενες στη δικαιοδοσία των διοικητικών εφετείων ακυρωτικές διαφορές, δυνάμει του άρθρου 4 του ν. 702/1977 (ΦΕΚ Α’ 268)- ορίζεται ότι: «1. … 3. Η αίτηση πρέπει να διαλαμβάνει τους ειδικούς λόγους που μπορούν να δικαιολογήσουν την αναστολή εκτέλεσης στη συγκεκριμένη περίπτωση … 4. … 6. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης γίνεται δεκτή, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακυρώσεως. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημοσίου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 7.Εάν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Αντίθετα η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί ακόμη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη. 8. Η Επιτροπή, εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, κατά περίπτωση, κατάλληλο μέτρο, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων. 9…».
  4. Επειδή, όπως παγίως έχει κριθεί, οι διοικητικές πράξεις που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων, όπως στην κρινόμενη περίπτωση η πράξη περί θέσης του αιτούντος σε αυτοδίκαιη προσωρινή αργία, συνάπτονται με την ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και η άμεση εκτέλεσή τους επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος. Κατά συνέπεια, οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε αναστολή εκτέλεσης, εκτός αν, εξαιτίας της συνδρομής εξαιρετικών Λόγων, η άμεση εκτέλεση των πράξεων αυτών θα μπορούσε να προξενήσει στον υπάλληλο σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη, οπότε μπορεί να χορηγηθεί αναστολή, αφού συνεκτιμηθούν και οι ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας (ΣτΕ ΕΑ 113/2011, 1001/2009, 1163/2007, 300/2006, 643/2003 κ.ά).
  1. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με το με αρ. πρωτ. 856/21-7-2017 έγγραφο, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πρόεδρος του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Λάρισας, κάλεσε τους υποψήφιους διευθυντές να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «Αθηνά» με την επισήμανση ότι το σύστημα θα είναι ανοικτό για αιτήσεις από 00.00 έως 23.59 την Τρίτη 25-7-2017. Κατόπιν αυτών, με την με αρ. 8143/28-7-2017 απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Λάρισας, τοποθετήθηκαν ογδόντα επτά [87] διευθυντές, μεταξύ των οποίων και οι αιτούντες, σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. Στη συνέχεια, στο με αρ. πρ. 14562/24-7-2017 έγγραφο του διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας με θέμα «Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης για τις προς πλήρωση θέσεις Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας» αναφέρεται ότι «Καλούμε τους υποψηφίους Διευθυντές να υποβάλουν δήλωση με ενιαία σειρά προτίμησης με τις προς πλήρωση σχολικές μονάδες και τα εργαστηριακά κέντρα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα εντός της 25ης Ιουλίου 2017». Ακολούθως, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, κατόπιν: α) του με αρ. πρωτ. ΕΠ 168/23- 11-2017 εγγράφου του διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας στο οποίο αναφέρεται ότι το ηλεκτρονικό σύστημα δεν έκλεισε στις 11.59 της 25-7- 2017, β) του με αρ. πρωτ. 1916/7-12-2017 εγγράφου της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας με θέμα «Αποστολή στοιχείων», με το οποίο απεστάλησαν τα ονόματα των υποψήφιων διευθυντών που προέβησαν σε προσωρινή αποθήκευση – οριστικοποίηση της δήλωσής τους μετά τη λήξη της προθεσμίας, γ) του με αρ. πρωτ. 1924/8-12-2017 εγγράφου της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας με θέμα « Αποστολή στοιχείων», με το οποίο διαβιβάστηκαν, μεταξύ άλλων, οι δηλώσεις προτίμησης των εκπροθέσμως υποβαλλόντων τη σχετική δήλωση υποψήφιων διευθυντών και δ) του με αρ. πρωτ. 1927/11-12-2017 εγγράφου της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας με θέμα «Αποστολή στοιχείων», με το οποίο διαβιβάστηκε ο κατάλογος των ως άνω υποψήφιων διευθυντών με αναφορά και καταγραφή της συγκεκριμένης ώρας αποθήκευσης, προέβη στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης (14466/15-12-2017) με την οποία ανακαλούνται οι τοποθετήσεις των αιτούντων σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων, για μερική ανάκληση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας, καθώς όπως αναφέρεται σ’ αυτή «…Η ανάκληση λαμβάνει χώρα για λόγους νομιμότητας και συγκεκριμένα για λόγους παράβασης της εξωτερικής νομιμότητας, η οποία συνίσταται στην εκπρόθεσμη εκ μέρους τους οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής τους δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ.»
  2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, οι αιτούντες ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση της με αρ. 14466/15-12-2017 αποφάσεως του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με την οποία ανακαλούνται οι τοποθετήσεις αυτών σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων, προβάλλοντας, ότι η προσβαλλόμενη δεν είναι νόμιμη και η αίτηση ακυρώσεως που έχουν ασκήσει κατ’ αυτής είναι προδήλως βάσιμη. Ειδικότερα, προβάλλουν ότι α) οι αιτήσεις τους καταχωρήθηκαν εμπρόθεσμα, β) η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ακυρωτέα λόγω μη τήρησης του δικαιώματος ακροάσεως, γ) δεν επιτρέπεται η ανάκληση νόμιμων πράξεων της διοίκησης, δ) η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται αιτιολογίας και ε) υπάρχει παραβίαση της αρχής της αξιοκρατίας, της ισονομίας αλλά και της προστασίας της προσωπικότητας. Όμως, οι ως άνω προβαλλόμενοι λόγοι ακύρωσης δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προδήλως βάσιμοι, ώστε να δικαιολογείται η χορήγηση της αιτούμενης αναστολής, καθόσον για την έρευνα αυτών απαιτείται συνδυασμένη ερμηνεία και μελέτη των σχετικών διατάξεων και έρευνα του πραγματικού της υποθέσεως που εκφεύγει του πλαισίου της παρούσας διαδικασίας (πρβλ. ΙτΕ ΕΑ. 2/2014, 489, 490/2013, 448/2012). Εξάλλου, ο ισχυρισμός περί μη τήρησης του τύπου προηγούμενης κλήσης σε ακρόαση δεν παρίσταται προδήλως βάσιμος καθόσον δεν απαιτείται στις . περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η προηγούμενη ακρόαση δεν μπορεί να επιδράσει στην διαμόρφωση της κρίσης της Διοίκησης, όταν δηλαδή εκδίδεται δυσμενής για το διοικούμενο διοικητική πράξη βάσει αντικειμενικών δεδομένων, που δεν συνδέονται προς υποκειμενική συμπεριφορά του (ΣτΕ 1191/2016), όπως στην προκείμενη περίπτωση που η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε για το λόγο ότι οι αιτούντες προέβησαν στην εκπρόθεσμη εκ μέρους τους οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής τους δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων, ενώ, εξάλλου, οι αιτούντες δεν επικαλούνται τους λόγους που θα προέβαλαν ενώπιον της Διοίκησης πριν την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης (ΣτΕ 4447/2012 Ολομ.).
  1. Επειδή, περαιτέρω, οι αιτούντες, προβάλλουν ότι από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα υποστούν ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη λόγω της μείωσης των μηνιαίων αποδοχών τους καθόσον θα στερηθούν το διευθυντικό επίδομα ύψους 250 έως. 400 ευρώ μηνιαία. Όμως, ενόψει του ότι δεν προσκομίστηκαν στοιχεία (εκκαθαριστικά σημειώματα, δανειακές συμβάσεις κλπ) από τα οποία να προκύπτει η οικονομική κατάσταση των αιτούντων, πρέπει να απορριφθεί ο σχετικός ισχυρισμός. Επίσης, προβάλλουν ότι θα υποστούν και ηθική βλάβη καθόσον διασύρονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στα μάτια των γονέων και μαθητών. Όμως, η ηθική βλάβη, την οποία επικαλούνται οι αιτούντες, θα αποκατασταθεί πλήρως σε περίπτωση αποδοχής της αιτήσεως ακυρώσεως και δεν δικαιολογεί την κατ’ εξαίρεση χορήγηση της ζητούμενης αναστολής, (πρβλ. Επ.Αν. Σ.τ.Ε. 205/2015, 246,88/2014, 369/2013 κ.ά.), ενώ ο ισχυρισμός ότι δεν θα μπορέσουν να λάβουν μέρος σε οποιαδήποτε προκήρυξη για θέσεις ευθύνης αφού δεν θα έχει αναγνωριστεί η παρασχεθείσα προϋπηρεσία, πρέπει να απορριφθεί για το λόγο ότι αφορά μελλοντική και ενδεχόμενη βλάβη (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 45/2015, 173/2015). Τέλος, οι αιτούντες προβάλλουν, ότι η αιτούμενη αναστολή επιβάλλεται για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος (προστασία λειτουργίας των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών). Προς απόδειξη των ισχυρισμών τους, οι αιτούντες, προσκόμισαν, μεταξύ άλλων, και το με αρ. πρ. Ε.Π.7/18-1-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, σύμφωνα με το οποίο, οι δηλώσεις των εν λόγω υποψηφίων δεν κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, διότι δεν εισήλθαν μετά τις 24:00 στο σύστημα αλλά αποθήκευσαν πάλι και όχι «οριστικοποίησαν» την δήλωσή τους και μετά τη λήξη της προθεσμίας καθώς παρέμειναν ενεργοί στο σύστημα, ενώ εξάλλου δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση για τη διαδικασία, σε περίπτωση δε κατά την οποία εκτελεστεί η πράξη «θα επέλθει ένα ντόμινο δεκάδων αλλαγών, καθώς οι νέοι Δ/ντες θα πρέπει να αφήσουν το σχολείο που υπηρετούν και τα μαθήματα που διδάσκουν και να αντικατασταθούν από άλλους εκπαιδευτικούς των ιδίων ειδικοτήτων, οι οποίοι δεν θα έχουν καμία συνέχεια στη διδακτική διαδικασία και στην επικοινωνία με τους μαθητές, ενώ υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην βρεθούν αντικαταστάτες ίδιας ειδικότητας οπότε θα χρειαστούν αναπληρωτές που θα καθυστερήσουν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν τελικά διατεθούν, λόγω της διαδικασίας που απαιτείται. Επίσης κάποιοι από αυτούς που θα καταλάβουν θέση Δ/ντη θα είναι ενδεχομένως Υποδ/ντες σε άλλα σχολεία, οπότε θα προκληθούν επιπλέον προβλήματα, καθώς θα απαιτηθεί η αντικατάστασή τους και τέλος οι έξι Δ/ντες θα πρέπει και αυτοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τους εκτοπίζοντας ενδεχομένως άλλους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον όλες αυτές οι αλλαγές θα συμπέσουν με την έναρξη των διαδικασιών των πανελλαδικών εξετάσεων που καθιστά το πρόβλημα ακόμα σοβαρότερο». Οι λόγοι όμως αυτοί πρέπει, κατ’ αρχή, να απορρκρθούν ως προβαλλόμενοι εκ συμφέροντος τρίτου (ΣτΕ ΕΑ 171/2015, 338/2015 κ.α.).
  1. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο ως άνω έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ότι δηλαδή η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα έχει ως άμεση συνέπεια σημαντική διαταραχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, μεσούσης της σχολικής χρονιάς, καθόσον οι νέοι Διευθυντές που θα επιλεγούν, θα πρέπει να μετακινηθούν από το σχολείο που τώρα υπηρετούν και να αντικατασταθούν από άλλους εκπαιδευτικούς των ιδίων ειδικοτήτων, οι οποίοι δεν θα έχουν καμία συνέχεια στη διδακτική διαδικασία και στην επικοινωνία με τους μαθητές, ενώ σε περίπτωση που δεν βρεθούν άμεσα αντικαταστάτες, ίδιας ειδικότητας, θα χρειαστούν αναπληρωτές που θα καθυστερήσουν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν τελικά διατεθούν, λόγω της διαδικασίας που απαιτείται, πράγμα που, κατά τα κοινώς γνωστά, είναι πρόδηλο ότι θα έχει δυσμενείς συνέπειες στους μαθητές, ιδία δε αυτών που καλούνται να διαγωνισθούν για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ότι οι αλλαγές αυτές θα συμπέσουν με την έναρξη των διαδικασιών των πανελλαδικών εξετάσεων, ότι για την αποφυγή τέτοιου είδους διαδικασιών και την ομαλή λειτουργία των σχολείων προς όφελος των μαθητών, που αποτελεί βασική υποχρέωση της πολιτείας, η τελευταία μερίμνησε ώστε οι διαδικασίες αυτές (επιλογή διευθυντών, υποδιευθυντών, μεταθέσεις εκπαιδευτικών κλπ) να λαμβάνουν χώρα και να ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια των θερινών σχολικών διακοπών και συνεκτιμωμένου του δημοσίου συμφέροντος, που ανάγεται στην προστασία και την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το οποίο δεν προκύπτει ότι θα υποστεί βλάβη ή άλλες αρνητικές συνέπειες σοβαρότερες από την ωφέλεια των αιτούντων και των σχολείων που αυτοί υπηρετούν λόγω της παραμονής τους στα σχολεία αυτά, και ενόψει του ότι δεν γίνεται επίκληση λόγου δημοσίου συμφέροντος που να κωλύει τη χορήγηση της αναστολής αφού η Διοίκηση με το έγγραφο των απόψεών της προς το Δικαστήριο δεν επικαλείται σπουδαίους και συγκεκριμένους υπηρεσιακούς λόγους που να επιβάλλουν την άμεση εκτέλεση της πράξης αυτής, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση εξαιρετικός λόγος που δικαιολογεί τη χορήγηση της αιτουμένης αναστολής μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος σχολικού έτους, δηλαδή μέχρι 30.6.2018, ενόψει και του ότι δεν προκύπτει ότι η αίτηση ακύρωσης είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη.
  2. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης μέχρι τις 30.6.2018 και να αποδοθεί στους αιτούντες το μισό από το παράβολο που κατέθεσαν.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση της 14466/15-12-2017 απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας μέχρι την 30/6/2018. Διατάσσει την επιστροφή του μισού παραβόλου.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.