ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΜΕ 8,14 ΕΚ. € Ο ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

Την ένταξη της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ: ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ- «ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ»» στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της

δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του ΠΑΑ 2014-2020, αποφάσισε το ΥΠΑΑΤ.

Δικαιούχος της Πράξης είναι η Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ.

Η πράξη αποτελείται από τα ακόλουθα Υποέργα:

Τίτλος Υποέργου Συνολικός Προϋπολογισμός (Συνολική Δημόσια Δαπάνη) (€) Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη (€) Μη επιλέξιμες λοιπές αξίες (€)
Κατασκευή Ταμιευτήρα Ν. Λάρισας στη θέση Πουρναρίου-Αμπελακίων «Λιβαδότοπος»6.969.795,006.969.795,000,00
Απαλλοτριώσεις3.000.000,00696.979,502.303.020,50
Αρχαιολογία80.000,0080.000,000,00
ΟΚΩ80.000,0080.000,000,00
Τεχνικός Σύμβουλος250.000,00250.000,000,00
Σύμβουλος Μελέτης69.698,0069.698,000,00
ΣΥΝΟΛΟ 10.449.493,00 8.146.472,50 2.303.020,50

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων, το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com