ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στην πλήρωση της θέσης του µετακλητού γενικού γραµµατέα του ∆ήµου, προχωράει ο δήμος Τυρνάβου που εξέδωσε τη σχετική προκήρυξη. Η πλήρωση της προαναφερόµενης θέσης θα διενεργηθεί µε απόφαση του ∆ηµάρχου, που θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης απαιτούνται:
α΄) τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν. 3584/2007 9 άρθρα 11 έως και 17) και
β΄) πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής. Θα συνεκτιµηθεί προηγούµενη εµπειρία σε θέµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας, τίτλο σπουδών, βιογραφικό σηµείωµα, υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισµού και ότι δεν είναι συγγενείς εξ΄αίµατος ή εξ αγχιστείας µε το ∆ήµαρχο) στα γραφεία του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (κ. Γρηγοριάδου Μαρία, τηλ. 24923-50127) εντός προθεσµίας πέντε ηµερολογιακών (5) ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com